home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Rationel anvendelse af afgræsning til drægtige søers ernæring og samspillet med kraftfodertildeling. Kløvergræs til drægtige søer, afgræsset og ensileret, og samspillet med kraftfodertildeling

Fernández, José; Danielsen, Viggo; Damgaard Poulsen, Hanne; Krogh Jensen, Søren and Søegaard, Karen (2006) Rationel anvendelse af afgræsning til drægtige søers ernæring og samspillet med kraftfodertildeling. Kløvergræs til drægtige søer, afgræsset og ensileret, og samspillet med kraftfodertildeling. DJF Rapport, no. 72. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

[thumbnail of 6161.doc] Source file - English
Limited to [Depositor and staff only]

287kB


Summary

Et flerårigt forsøg med udegående drægtige søer er gennemført på den økologiske forsøgs-station Rugballegård. Forsøget sigtede på at skaffe ny viden om management af afgræsningsmarker og udnyttelse af kløvergræs til søer i udendørs sohold. Specifikt blev potentialet for afgræsning af kløvergræs om sommeren og fodring med kløvergræsensilage om vinteren undersøgt, herunder mulighederne for størst dækning af søers behov for energi, aminosyrer, mineraler og vitaminer fra denne afgrøde. Tre grupper a 5 drægtige søer blev sat ind på en kløvergræsmark delt i 3 ens afgræs-ningssystemer, som hver var delt i 3 skiftefolde. Til hver af de 3 sogrupper blev der givet enten en standard fuldfoderblanding til drægtige søer (F) eller halv F + halv byg (FB) eller byg alene (B). For alle 3 typer kraftfoder og til alle søer var tildeling om sommeren 1,0 kg og om vinteren 1,5 kg daglig. I hvert system afgræssede søerne skiftevis en uge i hver af fol-dene. Forsøgsperioden varede 8 uger. Forsøget blev gentaget 4 gange om sommeren med af-græsning og 2 gange om vinteren med kløvergræsensilage efter ædelyst.
Resultaterne af den valgte afgræsningsstrategi i dette forsøg, hvor der efter én uges afgræs-ning indgik to ugers hvileperioder, viste, at kløverandelen holdt sig på et betydeligt højere niveau ved sammenligning med kontinuert afgræsning i tidligere forsøg.
Andelen af græsstængler og andelen af dødt materiale steg, og kløverandelen faldt gennem perioden. Denne udvikling påvirkede også græskvaliteten i form af faldende proteinfor-døjelighed (EFN), -energifordøjelighed (EFOS) og dermed også indholdet af FEdr igennem afgræsningsperioden.
Sammensætningen af kraftfoder havde ikke indflydelse på søernes optagelse af kløver-græs. Ligeledes var optagelsen af FEs heller ikke forskellig for perioderne maj-juni og august-september.
Den daglige energioptagelse fra kløvergræs, beregnet på basis af søernes tilvækst var i gen-nemsnit 1,63 FEs, svarende til ca. 61% af de-res daglige energioptagelse. I perioderne, hvor søerne blev tildelt kløvergræsensilage, svarede dette til 1,2 FEs daglig eller 42% af den totale energioptagelse. Det kan konkluderes at man kan få et realistisk skøn på søernes græsopta-gelse ved at basere beregningerne på deres daglige tilvækst.
Afgræsning bidrog til søernes vitamin E og A forsyning med ca. 240 mg -tokoferol og 35200 IE retinol pr. dag. Dette har modsvaret 93–98% af det totale vitamin A indtag og 83–95% af det totale vitamin E indtag.
Også søerne, som blev fodret med ensilage, fik dækket deres behov for vitamin A og E fra ensilagen, selvom vitamin A og E indtaget var lavere end for græssende søer.
Mineralkoncentrationen i plasma og mælk var ikke reduceret, når søerne fik reduceret mængden af fuldfoder og dermed mineraltilskuddet i drægtighedsperioden. Derimod sås en stigning i koncentrationen af zink i både plasma og mælk hos søerne, der fik byg samt græsensilage. Det tyder derfor på, at søerne kan klare sig uden tilskud af mineralerne calcium, fosfor og zink i drægtighedsperioden. Det bør dog fremhæves, at der fortsat bør være fokus på selenforsyningen, som ikke blev undersøgt i dette projekt.


Summary translation

A multiannual experiment comprising outdoor pregnant sows has been carried out at the or-ganic experimental station Rugballegaard. The aim of the experiment was to provide new knowledge about management of grazing fields and on utilisation of clover-grass in connection with outdoor sow units. Specifi-cally, the grazing potential of clover-grass in summer and feeding clover-grass silage in winter were examined. This also included the possibilities for highest possible contribution to pregnant sows’ requirement for energy, amino acids, minerals and vitamins from this crop. Three groups with each five pregnant sows were put in a clover-grass field divided into three identical grazing systems, which, again were divided into three rotation pad-docks. Each group of sows in each grazing system was fed either a standard complete diet for pregnant sows (F) or half F + half barley (FB) or only barley (B). In each system the sows grazed alternately one week in each of the paddocks. The experimental period was eight weeks. The experiment was repeated four times during the summer with grazing and two times during the winter with clover-grass silage.
The results of the chosen grazing strategy in this experiment, where a two week resting pe-riod was included after one week of grazing, showed that the percentage of clover had a considerably higher level compared with con-tinuous grazing in previous experiments.
During the period the percentage of grass stems and dead material increased and the per-centage of clover decreased. This development also influenced the grass quality in the form of decreasing protein- (EFN) and energy digesti-bility (EFOS) and consequently also the con-tent of FEdr during the grazing period.
The allocation of concentrates did not influ-ence the intake of grass clover. Also, the in-take of FEs was not different for the periods May-June and August-September.
The daily intake of energy from grass clover, calculated on the basis of the growth of the sows, was on average 1.63 FEs corresponding to 61% of their daily energy intake. It can therefore be concluded that it is possible to get a realistic estimate of the grass intake through calculations based on the daily growth of the sows. Grazing contributed to the vitamin E and A supply of the sows with about 240 mg α-tokoferol and 35200 IE retinol per day. This has corresponded to 93 – 98% of the total vi-tamin A intake and 83 – 95 % of the total vi-tamin E intake.
Also the sows, which were fed silage, had their vitamin A and E requirement covered through the silage even though the vitamin A and E intake was lower compared with grazing sows.
Mineral concentration in plasma and in milk was not reduced when the sows got reduced the amount of complete diet and thereby also the mineral supplement. However, there was a rise in the concentration of zinc in both plasma and milk of the sows having barley and clover-grass silage. This may thus indicate that sows are able to perform normally without supple-mentation of the minerals calcium, phosphorus and zinc during pregnancy. It ought to be men-tioned though that selen supply has still to be monitored, since it was not included in this study.

EPrint Type:Report
Keywords:afgræsning kraftfoder drægtig so
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Pigs
Animal husbandry
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 7 (OrganicPigFeed) Improved pig feed and feeding strategies
Deposited By: Birgit Aagaard Fisker, Senior administrative assistant
ID Code:6161
Deposited On:02 Nov 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics