home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Plantaardige gesloten teelten (cluster Farming Systems)

{ Programme part} BO-04-400 II: Plantaardige gesloten teelten (cluster Farming Systems). [Protected Crops (cluster Farming Systems).] Runs 2002 - 2005. Programme Leader(s): Kipp, Ir. J. (Jop).

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.syscope.nl


Summary

Doel
Doel van dit programma is om voor de biologische beschermde teelten in glastuinbouw, paddestoelen en bolbroeierij elk een aantal innovatieve, doch economisch haalbare, productie -en ketenconcepten te ontwikkelen en te implementeren in bedrijfsverband, gebaseerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen (ten aanzien van product, productiewijze en productie-omgeving).
Resultaten
Systeeminnovatie:
(A1) Concrete projecten uit het backcastingsproject van de in 2003 ontwikkelde toekomstbeelden op basis van geïdentificeerde transitiepunten en duurzaamheidselementen. Deze projecten worden zoveel mogelijk in bedrijfssysteemcontext uitgevoerd als co-innovatie.
(A2) Tools en oplossingsrichtingen
- voor beoordeling van en strategieën voor innovaties op het gebied van ondernemersschap en personeelsmanagement, arbeidskwaliteit, productinnovatie in de keten en afzet, stuurbaarheid van organische stof in relatie tot opbrengst, kwaliteit en oogstzekerheid,
- voor preventie en tegengaan van met name bodemziekten in glasteelten door realisatie van biodiversiteit in het bedrijfssysteem (mixotrofe systemen, vruchtwisseling en biologische grondontsmetting).
Transitie
(B1) Haalbaarheid, uitvoerbaarheid, acceptatie en efficiëntie van innovaties bij toepassing onder een scala van bedrijfs- en managementomstandigheden (integrale toetsing in praktijknetwerken).
(B2) Identificatie van knelpunten ten behoeve van het LNV (onderzoeks-)beleid.
(B3) Nieuwe samenwerkingsvormen en netwerken gericht op een effectieve en efficiënte kennisdoorwerking en kenniscirculatie (uitwisselen en benutten van kennis als mede het ontwikkelen van relevante kennis in de juiste context).


Summary translation

Objective
Develop a number of innovative and economically achievable production and chain concepts for organic protected cultivations in greenhouse horticulture, mushrooms and bulb hatching based on corporate social responsibility (regarding the product, production method and production environment).
Results
Systems innovation:
(A1) Concrete projects based on the identified transition points and sustainability elements in the long term views from the back-castings project in 2003. The projects will be carried out in the context of farming system and preferably with co-financing of the business community.
(A2) Tools and possible solutions
- to judge and develop strategies for innovations in: entrepreneurship, personnel management, quality of labour, product innovation in the chain and sale, organic matter management in relation to yield, quality and harvest security.
- to prevent and control soil-born diseases in greenhouse cultivations by increasing the biodiversity in the farming system (mixotrophic systems, crop rotation and organic soil desinfection.
Transition
(B1) Feasibility, acceptance and efficiency of innovations under various farming and management circumstances (integral testing in farm practice networks).
(B2) Identification of bottlenecks for the Ministry of Agriculture’s (research) policy.
(B3) New cooperative bodies and networks aimed at an effective and efficient knowledge dissemination and circulation.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Part of programme/Cluster of projects
Subjects: Farming Systems
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Applied Plant Research PPO
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Agricultural Economics Research Institute LEI
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Acronym:BO-04-400 II
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5559
Deposited On:20 Sep 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page