home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Plantaardige open teelten (cluster Crop Husbandry)

{ Programme part} BO-04-400 I: Plantaardige open teelten (cluster Crop Husbandry). [Open Field Crops (cluster Crop Husbandry).] Runs 2002 - 2005. Programme Leader(s): Sukkel, Ir. W. (Wijnand).

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.syscope.nl


Summary

Doel
Het ontwikkelen/innoveren van de biologische productiewijze en de verbreding en versterking van de toepassing ervan in het agrarisch netwerk (ketens van voedsel, grondstoffen en sierteeltproducten) en de rurale omgeving.
Resultaten
Verkenningen:
(A1) Toekomstbeelden voor plantaardige productie (2010-2020) omgezet in korte termijn innovatiedoelen die richtinggevend voor het systeemonderzoek zullen zijn.
(A2) Verkenning van de wijze waarop doelen van biologische landbouw operationeel gemaakt kunnen worden voor de ontwikkeling en toetsing van bedrijfssystemen.
(A3) Verbeterde set indicatoren voor systeeminnovatie.
(A4) Zicht op kansen en bedreigingen van specialisatie en intersectorale samenwerking.
(A5) Zicht op potentie van innovatieve technologie in bedrijfsverband.
(A6) Bedrijfseconomische perspectieven biologische open teelten, kostprijsanalyses, zicht op prestatie ten opzichte van diverse maatstaven (benchmarking).
(A7) Aanbevelingen voor beleid voor het wegnemen van knelpunten en het bieden van stimulansen.
Innovatie:
(B1) Innovatieve teelt- en bedrijfssystemen voor de open teelten sectoren.
(B2) Vernieuwen van teelt en bedrijf op basis van doelstellingen en principes biologische landbouw.
(B3) Stabiele kwaliteitsproductie bij verantwoord beheer van mest, mineralen, eindige grondstoffen en productiemiddelen als basis voor de continuïteit van het bedrijf. Integrale natuur en landschapszorg. Verbreding van functies.
Implementatie:
(C1) Realisatie en versterking van praktijknetwerken van biologische bedrijven.
(C2) Verbreding en versterking biologische landbouw op regioniveau in samenwerking met ondernemers, actoren, instituties en bedrijfsleven. Toegenomen omschakeling naar biologische productiesystemen.
(C3) Uitgewerkte voorbeelden van innovatieve high tech toepassing voor grootschalige biologische landbouw.
(C4) Versterkt ondernemerschap en zicht op knelpunten in de biologische landbouwpraktijk.
(C5) Verbeterd(e) (inzicht in) arbeidsomstandigheden.
(C6) Analyse van het functioneren van ketens in biologische landbouw en gezamenlijk ontwikkelde oplossingen.
(C7) Inzicht in innovatieprocessen in de praktijk.


Summary translation

Objective
Develop/innovate the organic production system and broaden and strengthen its use in the agricultural network (chains of food, raw materials and ornamental produce) and the rural environment.
Results
Surveys:
(A1) Long term views on crop production (2010-2020) converted into short term innovation targets to direct systems research.
(A2) Survey of the way targets of organic agriculture can be made operational for the development and testing of farming systems.
(A3) Improved set of indicators for systems innovation.
(A4) Insight in the opportunities and threats of specialization and inter-sectoral cooperation.
(A5) Insight in the potential of innovative technologies in the farming system.
(A6) Farm economic perspectives of open field cultivation, cost price analysis and benchmarking.
(A7) Policy recommendations to overcome bottlenecks and to provide stimulus.
Innovations:
(B1) Innovative cropping and farming systems regarding the open field production sectors.
(B2) Innovative cropping and farming systems based on the objectives and principles of organic agriculture.
(B3) Stable quality production as the base of farm continuity with a sound management of manure, minerals, finite raw materials and means of production.
Implementation:
(C1) Realisation and strengthening of practice networks of organic farms.
(C2) Broadening and strengthening of organic agricultural at regional level in cooperation with entrepreneurs (farmers), actors, institutions and businesses. Increased transition to organic production systems.
(C3) Operational examples of innovative high-tech application in large scale organic farming.
(C4) Strengthened entrepreneurship and insight in organic farm practice bottlenecks.
(C5) Improved (insight in) labour conditions.
(C6) Analysis of chain performance in organic agriculture and of jointly developed solutions.
(C7) Insight in innovation processes in practice.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Part of programme/Cluster of projects
Subjects: Crop husbandry
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Applied Plant Research PPO
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Agricultural Economics Research Institute LEI
Acronym:BO-04-400 I
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5548
Deposited On:14 Oct 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page