home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Veehouderij (cluster Farming Systems)

{ Programme part} PO-34: Veehouderij (cluster Farming Systems). [Animal Husbandry (cluster Farming Systems).] Runs 2000 - 2004. Programme Leader(s): Pinxterhuis, Dr.Ir. J. (Ina).

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.biofoon.nl


Summary

Doel
Het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame biologische veehouderij.
Resultaten
Thema Melkvee
(A1) Bemestingsadviezen
(A2) Adviezen op het gebied van beweidings- en maaimanagement,
rantsoen-samenstelling voor optimale melkproductie en diergezondheid
(A3) Bouwplan voor optimale afstemming van gewasproductie en -kwaliteit, nutriëntenverliezen, arbeidstechnische en economische resultaten
(A4) Instrument voor integraal evalueren en optimaliseren van diverse aspecten van een bedrijfssysteem
(A5) Loket voor vragen van de (gangbare) sector over de biologische bedrijfsvoering
(A6) Handboek Uiergezondheid.
Thema Varkens
(B1) Ontwerp en managementspecificaties van een biologische kraamstal waarin het uitvalspercentage van de biggen is teruggebracht naar 12% of minder
(B2) Ontwerp en managementspecificaties van biologische systemen met weidegang en met verharde uitloop die een minimale belasting van het milieu teweeg brengen, en waarbij welzijn en hygiëne geoptimaliseerd zijn
(B3) Adviezen voor biologische voeders van gespeende biggen
(B4) Loket voor vragen van de (gangbare) sector over biologische bedrijfsvoering
(B5) Handboek Biologische Varkenshouderij.
Thema Pluimvee
(C1) Adviezen met betrekking tot de verbetering van de diergezondheidsstatus
(C2) Ontwerp en management-specificaties van een huisvestingssysteem, waarbij de uitval door pikkerij geminimaliseerd wordt en waarbij puntbelastingen door mest worden voorkomen.
(C3) Ontwerp en managementspecificaties van een huisvestingssysteem voor biologische vleeskuikens.
Thema Diergezondheid
(D1) Overzicht diergezondheidsstatus in de biologische melkvee-, varkens- en pluimveehouderij
(D2) Registratiesystematiek met betrekking tot gezondheid op biologische bedrijven
(D3) Richtlijnen voor preventiegericht management betreffende de diergezondheid op biologische melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven
(D4) Alternatieve apotheek: curatieve behandelmethoden en middelen in kaart gebracht voor een aantal diergezondheidsproblemen in de biologische melkvee- en varkenshouderij.
Thema Bedrijfseconomie
(E1) Normatieve kostprijs biologische producten
(E2) Kostprijs biologische proefbedrijven;
(E3) Rekenprogramma's voor scenariostudies
(E4) Economische perspectieven voor biologische bedrijfssystemen.


Summary translation

Objective
Stimulate the development of sustainable organic animal husbandry.
Results
Theme Dairy cattle
(A1) Fertilizing recommendations.
(A2) Recommendations on grassland management and feeding rations for an optimal milk production and animal health.
(A3) Cropping scheme optimally tuned to crop yield and quality, nutrient losses and labour technical and economic results.
(A4) Tool for an integral evaluation and optimisation of the various farming system aspects.
(A5) Information counter on organic dairy farming for the (conventional) Dutch dairy sector.
(A6) Manual on udder health.
Theme Pigs
(B1) Design and management specifications of an organic maternity stable in which piglet mortality is reduced to 12 percent or less.
(B2) Design and management specifications of organic systems with free range grazing and with concrete floors minimizing environmental pollution and optimising animal welfare and hygiene.
(B3) Recommendations on organic feeds for weaned piglets.
(B4) Information counter on organic pig farming for the (conventional) Dutch pig sector.
(B5) Manual on organic pig husbandry.
Theme Poultry
(C1) Recommendations on improving the health status of poultry.
(C2) Design and management specifications of housing systems with minimized feather pecking and prevention of single point environmental impact of manure.
(C3) Design and management specifications of a housing system or organic broilers.
Theme Animal health
(D1) Overview animal health status of organic dairy cattle, pigs and poultry.
(D2) Organic farm’s health registration systems design.
(D3) Preventive management directives regarding animal health on organic dairy, pig and poultry farms.
(D4) Alternative pharmacy: disclosing curative treatments and means for a number of health problems in organic dairy and pig husbandry.
Theme Farm economy
(E1) Normative cost price of organic produce.
(E2) Cost price on organic experimental farms.
(E3) Computer models for scenario research.
(E4) Economic perspectives of organic (animal) farming systems.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Part of programme/Cluster of projects
Subjects: Farming Systems
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Agricultural Economics Research Institute LEI
Netherlands > Louis Bolk Institute
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Animal Sciences Group ASG
Acronym:PO-34
Start Date:1 January 2000
End Date:31 December 2004
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5282
Deposited On:20 Sep 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page