home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Separasjon av ku og kalv - Atferd hos ku og kalv i melkeproduksjon etter separasjon ved to ulike metoder

Johanssen, Juni Rosann E.; Brunberg, Emma and Sørheim, Kristin (2019) Separasjon av ku og kalv - Atferd hos ku og kalv i melkeproduksjon etter separasjon ved to ulike metoder. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK RAPPORT 6 Separasjon av ku og kalv.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

I konvensjonell melkeproduksjon er det ingen krav om at ku og kalv skal være sammen, og tradisjonelt blir ku og kalv separert umiddelbart eller kort tid etter fødsel. I økologisk melkeproduksjon skal kalven die kua i minst tre dager, og den skal ha naturlig melk i minst tre måneder. Forbrukerne er stadig mer opptatt av dyrevelferd, og det er et økende fokus på det å ha ku og kalv sammen lenger i melkeproduksjon. Det er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger, men det er også utfordringer. En av utfordringene er at dyra kan vise en sterkere stressrespons etter separasjon sammenlignet med om man separerer de raskt etter fødsel. Det finnes ulike metoder for brå og trinnvis separasjon av ku og kalv, og forskning viser at noen metoder kan gi mindre stressreaksjon enn andre.
Formålet med vårt forsøk på Tingvoll gard var å sammenligne stressrelatert atferd hos kyr og kalver ved to ulike separasjonsmetoder etter en forlenget periode på tre til fem uker sammen i en kalvingsbinge. Metode 1: Brå separasjon hvor kalvene ble flyttet til et annet fjøs 300 meter unna, og metode 2: Totrinns-separasjon med fenceline hvor kalvene ble flyttet til en binge inne i kyrnes løsdrift hvor de fikk være i fire dager før de ble flyttet til en annen del av fjøset. Atferden til kyrne og kalvene ved dag 1, 2 og 3 etter separasjonsdagen (dag 0) ble registrert ved kontinuerlige observasjoner og øyeblikksobservasjoner.
Resultatene fra forsøket viste forskjeller i atferd hos ku og kalv ved de ulike dagene etter separasjon ved at både kyrne og kalvene vokaliserte signifikant mer ved dag 1 sammenlignet med dag 2 og 3. Kyrne lå signifikant mindre på dag 1 sammenlignet med dag 3, bevegede seg signifikant mer ved dag 1 sammenlignet med dag 2 og 3, og de brukte signifikant mindre tid på å spise/drikke ved dag 1 og 2 sammenlignet med dag 3. Det var ingen signifikant forskjell for atferden «står» (tre atferder samlet) hos kyrne, men for «står, årvåken» var det signifikant mer av atferden på dag 1 og 2 sammenlignet med dag 3. Den eneste atferden hos kyrne som ga signifikant forskjell for metode var «spiser kraftfôr» hvor kyr ved metode 1 brukte mer tid på å spise kraftfôr sammenlignet med kyr ved metode 2, men her var det få registreringer. Kalvene brukte det meste av tiden sin på å ligge, men resultatene viste at de bevegde seg signifikant mer ved dag 2 sammenlignet med dag 3, og at kalver ved metode 1 brukte signifikant mer tid på å spise/drikke sammenlignet med kalver ved metode 2, men her var det også få registreringer.
Resultatene fra forsøket vårt viste forskjeller som tyder på at kyrne og kalvene var mer stresset ved dag 1 etter separasjon sammenlignet med dag 2 og 3, men for de to ulike separasjonsmetodene fikk vi ingen tydelige forskjeller som tydet på at dyra var mer stresset ved den ene metoden sammenlignet med den andre.


Summary translation

In conventional dairy farming there is no requirement for cow and calf to be together, and cow and calf are usually separated immediately or shortly after birth. In organic dairy farming, the calf must have access to suckle the cow for at least three days and must be fed natural milk for at least three months. The consumers are increasingly concerned about animal welfare, and there is an increasing focus on having cow and calf together for longer time in dairy farming. There are many benefits of such a practice, but there are also challenges. One of the challenges is that the animals can show a stronger stress response after separation compared to when they are separated quickly after birth. There are various methods for abrupt or gradual separation of cow and calf, and research shows that some methods may give less stress response than others.
The aim of our experiment at Tingvoll Gard was to compare stress-related behaviour in cows and calves separated by two different separation methods after an extended period of three to five weeks together in a calving pen. Method 1: Abrupt separation where the calves were moved to another barn 300 meters away, method 2: Two-stage separation with fenceline where the calves were moved to a pen inside the cows free stall where they stayed for four days before being moved to another part of the barn. The cows and calves behaviour at day 1, 2 and 3 after the separation day (day 0) was recorded by continuous and instantaneous observations.
The results of the experiment showed differences in cow and calf behaviour at the various days following separation. Both the cows and the calves vocalized significantly more at day 1 compared to days 2 and 3. The cows were lying significantly less on day 1 compared to day 3, they were moving around significantly more at day 1 compared to days 2 and 3, and they spent significantly less time eating/drinking at days 1 and 2 compared to day 3. There was no significant difference for the behaviour “standing” (three behavior indicators together) for the cows, but for “standing, vigilant” there was significantly more of this behaviour on days 1 and 2 compared to day 3. The only cow behaviour that showed significant difference between the methods was “eating concentrate”, where cows in method 1 spent more time eating concentrate compared to cows in method 2, but there were few registrations of this behaviour. The calves spent most of their time lying, but the results showed that they moved around significantly more at day 2 compared to day 3, they moved around less on day 1 compared to day 2 but not significant. Calves in method 1 spent significantly more time eating/drinking compared to calves in method 2.
The results of our experiment showed differences that indicate that the cows and calves were more stressed at day 1 after separation compared to days 2 and 3, but for the two different separation methods, we did not get any clear differences indicating that the animals were more stressed of one method compared to the other.

EPrint Type:Report
Keywords:Melkeproduksjon, ku-kalv, dyrevelferd, stress separasjon av ku og kalv, separasjonsmetoder, KuKalvTG, Dairy farming, cow-calf, animal welfare, stress, separation of cow and calf, separation methods, grazydaisy
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Farming Systems
Animal husbandry
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-087-9
Deposited By: Johanssen, Researcher Juni Rosann Engelien
ID Code:35418
Deposited On:14 May 2019 06:09
Last Modified:01 Jul 2019 12:22
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics