Det er godt at være skovsvin

Fordelene ved at have træer i farefolden er mange. Det kan forbedre søernes velfærd, formindske udvaskningen, og samtidig kan flisen udnyttes til bioenergi eller rodemateriale til slagtesvinene på stald.
Farefolden hos forsøgsvært er beplantet med enten poppel i ren bestand eller iblandet 30 pct. graner og frugttræer. Desuden bruger so og grise også de gamle læhegn. Foto: Joachim Kjeldsen.

- En so er ikke skabt til at gå ude på en mark. Hun er derimod skabt til at gå inde i en skov, hvor hun kan ligge i skygge og finde mudderbad. Vi arbejder derfor med beplantning af farefolden med tanken om at skabe et mere naturligt miljø for svinene, og samtidig har vi en forhåbning om, at træerne kan holde på næringsstofferne især i vinterhalvåret, hvor der ikke er plantedække, fortæller Lars Lambertsen fra Økologisk Landsforening. Han deltager i projektet pEcosystems, hvor man vil nytænke det eksisterende produktionssystem med henblik på at mindske miljø- og klimabelastningen og øge dyrevelfærden. Det skal bl.a. lykkes ved at integrere produktionen af træbiomasse og frilandssvin.

Tilstrækkelig med skygge

Hos projektets to værter, Bertel Hestbjerg, Holstebro og Brian Holm, Brørup, er omtrent en tredjedel af soens rådighedsareal beplantet med en lang stribe af træer, hvorfra foldene løber på række hen langs træstriben.

- De træer man vælger, skal kunne give tilstrækkeligt med skygge, når solen står højest. Til det er pil og poppel udmærket. Piletræerne vokser noget hurtigere end poppeltræerne, og derfor vil svinene hurtigere kunne lukkes ind på arealet uden, at træerne tager skade. Søerne kan lukkes ind på området 3-4 år efter udplantning af pil, mens smågrise kan få adgang efter et par år. På den måde kan smågrisene samtidig være med til at holde ukrudtet nede, hvilket er en nødvendighed de første år efter tilplantning, fortæller Lars Lambertsen og tilføjer:

-Vores erfaringer viser, at tilplantning af en tredjedel af arealet sikrer, at der er tilpas med skygge til so og grise. Det svarer til cirka 100 kvm. Soen er i gennemsnit cirka 2 m lang og 70 cm bred, så skyggen skal dække et areal på cirka 1,4 kvm, når soen ligger ned. Grisene skal have omkring 2 kvm skygge, så træerne skal kunne give cirka 3,5 kvm skygge, og med en beplantning af en tredjedel af arealet, er vi på den sikre side.

Sørg for plads til maskinerne

Inden træerne plantes i folden, er det vigtigt at huske på, at der skal være plads til, at maskinerne skal kunne køre rundt på marken.

- Vi har kun søerne til at gå på arealet hvert andet år. Året ind imellem har vi korn med græsudlæg, der opsamler den efterladte kvælstof. Derfor er det vigtigt, at harve, plov, såmaskine, mejetærsker, skårlægger og finsnitter eller lignende maskiner kan komme ind mellem de tilplantede arealer, når græsarealet skal lægges om, fortæller Lars Lambertsen og tilføjer:

- På et tidspunkt vil træerne også blive for store og give for megen skygge til marken. Det vil forhindre nyt korn og græs i at vokse op, og derfor skal træerne flises eller saves ned på et tidspunkt. De maskiner skal man også huske, at der skal være plads til.

Læs mere om beplantning i farefolden i Økologi & Erhverv nr. 620.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.