home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2013

Alrøe, Hugo Fjelsted (2014) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2013. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2013.] . [Completed]

[thumbnail of 26852.pdf] PDF - Accepted Version - Danish/Dansk
Limited to [Depositor and staff only]

679kB


Summary

Økologi er et alternativt fødevaresystem der er helt afhængig af forbrugertillid og troværdighed. For-brugere køber økologiske varer og borgere og politikere understøtter økologien, i et vist omfang, fordi de mener det er et bedre alternativ. Og det gør de fordi den økologiske driftsform søger at tilgodese mange hensyn til samfund, mennesker, dyr, natur og miljø. Mulighederne for vækst i økologien afhænger således af at den, samlet set, udgør et troværdigt og attraktivt alternativ, og at den udvikler sig positivt i forhold til de økologiske principper og i overensstemmelse med centrale samfundsmæssige målsætninger for miljø, sundhed og velfærd. Det er imidlertid særdeles vanskeligt at afgøre om en bestemt teknologisk, driftsmæssig eller organisatorisk udvikling er positiv eller negativ samlet set, dels på grund af komplekse miljømæssige og samfundsmæssige sammenhænge og dels på grund af at mange effekter ikke kan opgøres i kroner og ører. Der findes således ingen etablerede metoder til at lave helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer.
Formål og forventet udbytte
MultiTrust projektet skal udvikle metoder til at lave afbalancerede helhedsvurderinger af de effekter som økologiske fødevaresystemer har på miljø, natur og samfund, samt metoder til at kommunikere og bruge disse komplekse vurderinger i praksis. Det dobbelte mål er at gøre de økologiske producenter bedre i stand til at udvikle økologien i overensstemmelse med de økologiske principper og i synergi med samfundets målsætninger, og at gøre det lettere for forbrugere, borgere og politikere at iagttage og bedømme de forskelligartede bidrag som økologiske fødevaresystemer tilbyder. Det forventes at sådanne redskaber til multikriteriel vurdering og kommunikation kan understøtte en integreret og troværdig udvikling af økologisk jordbrug, og dermed underbygge økologiens langsigtede vækst.
Aktiviteter i projektet
I projektet arbejder vi tværvidenskabeligt og inddragende med blik for de mange forskellige perspektiver der er på økologiske fødevaresystemer og på multikriteriel vurdering. De væsentligste aktiviteter i projektet er at:
• sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave afbalancerede og gennemsigtige multikriterielle vurderinger og for at kommunikere sådanne komplekse vurderinger, ud fra forskellige faglige perspektiver
• indsamle internationale erfaringer med at bruge redskaber til multikriteriel vurdering på jord-brugs- og fødevaresystemer
• udarbejde en ramme for hvordan redskaber til multikriteriel vurdering og kommunikation kan udvikles så de kan anvendes i økologiske fødevaresystemer med deres særlige praksis og etiske principper
• udvikle og afprøve metoder til visualisering og animering som kan hjælpe til dette
• udvikle og afprøve en prototype i samarbejde med økologiske aktører og interessenter
• undersøge forbrugernes opfattelse af dette redskab og de kriterier der indgår
Et centralt spørgsmål er hvor, hvordan og ud fra hvilket perspektiv og hvilke værdier afvejninger og reduktioner skal ske. Vi vil ikke lave redskaber der giver én afvejning og et svar, sådan som mange bæredygtighedsvurderingsværktøjer gør. Vi vil lave redskaber der sætter forskellige grupper i stand til at afgøre hvilke dimensioner der for dem er væsentlige at inddrage, hvordan den nødvendige information kan indsamles, og hvordan den kan afvejes, og hvordan de derigennem kan lave deres egne vurderinger af effekter af konkrete ændringer i det komplekse felt som økologiske fødevaresystemer er.
Foreløbige resultater
En af de første opgaver for projektet har været at identificere de vigtigste udfordringer i at udvikle afbalancerede helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer. Projektet har identificeret tre cen-trale udfordringer: at afbalancere viden, synliggøre værdier og muliggøre kommunikation.
• Nogle effekter af økologiske fødevaresystemer er velkendte og kan måles ret enkelt og præ-cist, mens andre kun er dårligt kendte og svære eller dyre at undersøge. Den første store ud-fordring i at lave helhedsvurderinger af økologi er således at bevare balancen mellem de for-skellige typer af viden der indgår, og undgå at det der vides mest præcist eller er lettest at måle, får den største vægt. Samtidig er det vigtigt at forstå hvordan de forskellige effekter hænger sammen i systemet.
• Multikriterielle vurderinger beror på indikatorer, som er udvalgte og konstruerede ud fra be-stemte problemstillinger og mål. Man kan fx måle en udledning per hektar eller per kilo pro-dukt, og det giver ikke nødvendigvis den samme vurdering. Den anden store udfordring er således at synliggøre de værdier der er indbyggede i vurderingsredskaberne, og hvordan de forholder sig til økologiens etiske principper, samfundsmæssige målsætninger og andre inte-resser.
• Økologien vil gerne måles på de mange hensyn den søger at tilgodese, men mere omfattende helhedsvurderinger bliver nødvendigvis også mere komplekse. Den tredje store udfordring er hvordan sådanne komplekse vurderinger kan kommunikeres på en effektiv og inddragende måde. De skal kunne anvendes af både eksperter og praktikere med mange forskellige perspektiver, og medier spiller også en stor rolle når troværdighed og tillid bliver opbygget og forhandlet. Det er nødvendigt at reducere kompleksiteten, fx i form af visualisering, men det er afgørende hvor og hvordan det gøres.
Figur 1: Tre centrale udfordringer i udviklingen af helhedsvurderinger af økologi
Tværvidenskabelig og brugerinddragende metode
I projektet er der universitetspartnere på tværs af samfunds-, human- og naturvidenskaberne, og der er private og offentlige repræsentanter for brugerne med som partnere i projektet. I et sådant projekt kræves der tid og ressourcer til at lære at forstå hinanden og vores forskellige tilgange og forventnin-ger til projektet. Som eksempel på dette har hver projektpartner udarbejdet en ’selvbeskrivelse’ af de-res eget perspektiv på projektet. Projektet anvender og videreudvikler en ’multiperspektivisk’ tilgang som arbejder bevidst og åbent med de forskellige videnskabelige perspektiver og aktørperspektiver der indgår, og med hvilke aspekter af økologien, de forskellige perspektiver kan iagttage (Alrøe & Noe 2014a). Denne perspektivistiske tilgang er udførligt beskrevet i en international artikel (Alrøe & Noe 2011, https://orgprints.org/19952), og den danner grundlag for mange af projektets publikationer.
Ud over de brugerrepræsentanter der er med som partnere, søger projektet at inddrage brugere af forskningen i processen omkring udvikling af et redskab til kommunikation omkring multikriteriel vurdering af fødevaresystemer. Et led i denne brugerinddragelse er at anvende animation til at formidle den kompleksitet som et sådant redskab udgør, og dermed give reel mulighed for feedback fra brugerne.
Publikationer og internationalt samarbejde
I den første fase af projektet er der arbejdet med at afklare og sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave og kommunikere multikriterielle vurderinger. Der er udarbejdet fem reviews og analyser som har fokus på henholdsvis økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser; normative aspekter af multikriteriel vurdering; management, erhverv og tillid; konstruktionen af troværdighed og tillid i medierne; og kommunikation, deltagelse og læring. Analyserne er publiceret i særskilte rapporter og nogle har efterfølgende dannet grundlag for videnskabelige artikler. I 2012 er der blevet udarbejdet en tværgående, multiperspektivisk rapport der præsenterer de fem perspektiver på udfordringer og muligheder i multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer og forholder dem til projektets tre centrale udfordringer (Læssøe et al. 2012, https://orgprints.org/22168).
Den multiperspektiviske metode har også dannet grundlag for tværgående publikationer om specifikke emner som værdier, motivation, og tillid. Disse blev præsenteret på en velbesøgt og vellykket workshop på den internationale konference IFSA 2012 med titlen ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” (http://ifsa2012.dk/?page_id=351). Workshoppen blev afholdt af MultiTrust i samarbejde med fire af dets internationale partnere. Den gav værdifuldt input til projektets arbejde, og en videreførelse af dette samarbejde har resulteret i at projektet har fået accepteret et særnummer om ”Multicriteria assessment of food system sustainability” i det anerkendte tidsskrift Ecology & Society, som udkommer i 2014. Særnummeret redigeres af Hugo Alrøe, Egon Noe og Jeppe Læssøe fra MultiTrust sammen med projektets New Zealandske partner Henrik Moller. Det indeholder tolv artikler, hvoraf seks er baseret på den forskning der er udført i MultiTrust projektet.
Udvikling af redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde
I MultiTrust-projektet er der arbejdet med at finde frem til et redskab der kan løse udfordringen: Hvor-dan kan man lave helhedsvurderinger af effekterne af økologisk produktion på en sådan måde at de reelt vil kunne gøre en forskel i praksis. Økologiske produkter skal klare sig i sammenligningen med konventionelle produkter, og ofte kommer økologiske produkter til at stå lidt svagt, når der måles på enkelte kriterier. Økologiens særkende er den helhedsmæssige betragtning – at der er taget hensyn til mange forhold på en gang – og der er derfor brug for helhedsvurderinger.
Dækkende helhedsvurderinger kan imidlertid blive meget komplekse, og dermed svære at kommuni-kere og forholde sig til. Og det kan være vanskeligt at afgøre hvordan de kan forenkles, fordi en for-enkling indebærer en række valg om hvad der vigtigt og hvordan forskellige kriterier skal vægtes. Samtidig er økologisk jordbrug en produktionsform der til stadighed ønsker at udvikle sig. Økologiske produkter er således ikke bare produkter, der er produceret efter de økologiske regler. Der er mange producenter der gerne vil gøre en ekstra indsats ud over den standard som sikres gennem Ø-mærket, for at forbedre og udbrede økologien. Hvis disse skal lykkes, er der brug for at de andre led i kæden kan honorere den ekstra indsats. Og det er vigtigt for forbrugerne at de kan se at økologien arbejder for at blive bedre.
De økologiske produkter indeholder kvaliteter der er bestemt af en række valg og handlinger som foretages i produktionen og i den efterfølgende forarbejdning, transport og handel. Der kan fx lægges særlig vægt på hvilke organiske gødninger der bliver anvendt, hvordan man indretter frugtplantagen for at fremme naturlige fjender, hvordan man sikrer høj velfærd og trivsel hos husdyrene, hvordan man sparer på energien i forarbejdningen, hvilken emballagetype man sælger de økologiske produkter i osv. Men når forbrugeren står ved køledisken, og når landmanden strør halm til sine kalve, ved de meget lidt om hvordan de andre led i fødevarekæden agerer, og de har ikke store muligheder for at komme i kontakt med hinanden.
I 2013 har MultiTrust projektet gennemført en proces som involverede forskellige brugergrupper i ud-viklingen af en prototype til et redskab der kan håndtere disse forskelligartede udfordringer. Et vigtigt skridt var afholdelsen af en kreativ multi-stakeholder workshop, hvor der deltog repræsentanter for den økologiske værdikæde i form af landmænd, forarbejdere, indkøbere og forbrugere. Opdelt i grupper efter brugertype formulerede deltagerne deres vigtigste kriterier for at vælge eller fravælge økologi. Derefter diskuterede de i blandede grupper hvilke udfordringer der er i at kommunikere disse kriterier med henblik på at fremme udviklingen af økologien. Til sidst udarbejdede grupperne ideer til redskaber som kan hjælpe til at løse disse udfordringer.
De væsentligste konklusioner fra workshoppen var (1) at der er brug for at kommunikere og koordine-re på tværs af den økologiske værdikæde, og at redskabet skal gøre det muligt for de forskellige led i kæden at kommunikere om hvilke kriterier de handler ud fra, og således vurdere forskellige vurderin-ger; (2) at kommunikationen i kæden skal tage udgangspunkt i ’gode eksempler’, dvs. i konkrete, au-tentiske tiltag i brugernes praksis, og ikke i generelle sammenvejede vurderinger; og (3) at redskabet skal være brugerdrevet og ikke bestemt af fx forskere og rådgivere, således at det er brugerne der afgør hvilke vurderinger der er brug for og hvor der er behov for at uddybe dem.
På baggrund af dette vigtige input fra brugerne og de teoretiske analyser har projektet udviklet en prototype til et interaktivt internet-baseret redskab (se Alrøe & Noe 2014b og links nedenfor). Dette redskab vil kunne etablere kontakt på tværs af kæden, give brugerne overblik over hvad der er gjort i hele den økologiske værdikæde for at give produkterne deres særlige kvaliteter, og gøre det muligt for brugere at oprette egne profiler, kommentere og stille spørgsmål til andre brugere. Redskabet vil danne en platform hvor landmænd, virksomheder, butikker og forbrugere sammen kan arbejde med at udvikle økologien ud fra mange kriterier på en gang.
Projektet har produceret en animeret videofilm der illustrerer problemstillingen omkring det at lave multikriterielle vurderinger der kan gøre en forskel i praksis, og som viser hvordan redskabet vil kunne fungere (se filmen på YouTube http://youtu.be/zmoXYJAS8LY), ligesom der er publiceret videnskabe-lige og formidlende artikler om prototypen. Endvidere er der lavet et diagram der viser hvordan red-skabet kan opbygges og hvordan forskellige aktører tænkes involveret (se http://zoom.it/P4IO). På basis af dette har to IT-virksomheder vurderet omkostningerne over de første tre år til at etablere og drive en sådan platform til mellem en halv million (med brugerbetaling for drift) og tyve millioner kro-ner.
Afslutningsvis har projektet indsamlet feedback på prototypen, i form af animationsfilm og diagram, fra en række centrale økologiske aktører, og deres vurderinger blev indsamlet gennem interviews. Aktørerne pegede på flere væsentlige udfordringer, herunder at sikre troværdighed og åbenhed. De foreslog endvidere at det vil være værdifuldt at få oplysningerne ud på geografiske kort til fx at vurdere transportafstande og lette lokal handel. Animationsfilmen indgik også i en større forbrugerundersøgelse, hvor det blev vurderet om et sådant redskab ville have en indvirkning på forbrugernes præferencer for økologiske produkter. Forbrugernes reaktioner spændte vidt fra at hver fjerde udtrykte at filmen gav dem lyst til at vide mere om økologi, til at hver anden ikke mente de ville bruge et sådant værktøj.
Alle interessentgrupper mente at det vil være værdifuldt hvis producenter og forbrugere får adgang til et sådant interaktivt redskab der kan facilitere helhedsvurderinger af økologisk produktion og skabe en platform for bedre kommunikation i den økologiske værdikæde. Men de fleste forbrugere forestillede sig at anvendelsen ville kræve mere end de kunne finde tid til; og de fleste økologiske aktører vurderede samstemmende at platformen fortrinsvis vil blive brugt af de mest engagerede og motiverede forbrugere. Aktørernes vurdering af deres egen interesse i at bruge platformen varierede en del; det vil for en stor del afhænge af om systemet bliver let at bruge og kan levere værdifulde informationer, og af om der er mange brugere og dermed mange informationer i systemet.
En nærmere beskrivelse af projektet kan findes på projektets hjemmeside (www.multitrust.org eller http://www.icrofs.dk/Sider/Forskning/organicrdd_multitrust.html). Projektets publikationer findes på Organic Eprints (direkte link: http://tiny.cc/roya7w).
Referencer
Alrøe, H. F. and E. Noe (2014a) How can we know if organics becomes better? A perspectivist view on multicriteria assessment. In: Rahmann G & Aksoy U (Eds.) Proceedings of the 4th ISOFAR Scien-tific Conference, p. xxx. (in press) - https://orgprints.org/23904, download PDF from http://tinyurl.com/p9lz9ph.
Alrøe, H. F. and E. Noe (2014b) A prototype tool for participatory multicriteria assessment to develop organic food chains. In: Rahmann G & Aksoy U (Eds.) Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Con-ference, p. xxx. (in press) - https://orgprints.org/23914, download PDF from http://tinyurl.com/pffylfx.


Summary translation

Organic agriculture is an alternative food system based on consumer trust and credibility. Consumers buy organic goods and citizens and politician support organics, to some degree, because they believe it is a better alternative. And they believe this because the organic form of production seeks to meet many considerations for society, humans, animals, nature and environment. The possibilities for growth in organic agriculture therefore depends on whether it, overall, makes up a credible and attractive alternative, and whether the development of organics is positive with regard to the organic principles and the key societal goals for environment, health and welfare. It is, however, extremely difficult to determine whether a specific technological, management or organisational development is positive or negative overall, due to complex environmental and societal connections and the fact that many effects cannot be assessed in monetary terms. There are no established methods to make overall assessments of organic food systems.
Objective and expected results
The MultiTrust project is to develop methods to make balanced overall assessments of the effects of organic food systems on environment, nature and society, and methods to communicate and use these complex assessments in practice. The twofold goal is to make the organic producers better able to develop organics in accordance with the organic principles and in synergy with societal objectives, and to make it easier for consumers, citizens and politicians to observe and evaluate the different contributions that organic food systems offer. Such tools for multicriteria assessment and communication can support an integrated and trustworthy development of organic agriculture, and thereby consolidate the long term growth of organic food systems.
Activities in the project
In the project we work in an interdisciplinary and participatory way with an eye for the many different perspectives on organic food systems and multicriteria assessment. The key activities in the project are to:
• summarize the theoretical basis for making balanced and transparent multicriteria assess-ments and for communicating such complex assessments, based on different scientific per-spectives
• collect international experiences with the use of multicriteria assessment tools on food and farming systems
• prepare a framework for how tools for multicriteria assessment and communication can be developed for use in organic food systems with their distinct practices and ethical principles
• develop and test methods for visualisation and animation that can help in this
• develop and test a prototype in cooperation with organic practitioners and stakeholders
• investigate consumer perceptions of this tool and the criteria that enter
A key question is how, where and from which perspective and which values the weighings and reduc-tions are to be made. We will not be making tools that give one weighing and one answer like many tools for sustainability assessment do. We will make tools that enables different groups to determine which dimensions are important to include, for them, how the necessary information can be gathered and how it can be weighed, and how they thereby can make their own assessments of effects of spe-cific developments in the complex field of organic food systems.
Preliminary results
One of the first tasks for the project has been to identify the most important challenges in developing balanced overall assessments of organic food systems. The project has identified three pivotal chal-lenges: balancing knowledges, visualising values and enabling communication.
• Some effects of organic food systems are well known and can be measured in a fairly simple and precise manner, while others are poorly known and difficult or expensive to investigate. The first big challenge in making overall assessments of organics is thus to keep the balance between the different types of knowledge, and to avoid that what is most precise or easiest to measure gets the most weight. At the same time it is important to understand how the different effects are connected within the system.
• Multicriteria assessments depend on indicators, which are selected and constructed based on certain problems and goals. For instance, emissions can be measured per hectare or per kilo produce, and this does not necessarily lead to the same assessment. The second big chal-lenge is therefore to render visible the built-in values in the assessment tools and how they re-late to the ethical principles of organic agriculture, societal goals, and other interests.
• Organic agriculture wants to be measured on the many considerations it takes into account, but more comprehensive overall assessments necessarily become more complex. The third big challenge is how such complex assessments can be communicated in an effective and participatory way. They are to be used by both scientists and stakeholders with many different perspectives, and media also play a large role when credibility and trust is constructed and negotiated. It is necessary to reduce complexity, for example by way of visualisation, but it is critical where and how it is done.
Figure 1: Three key challenges in the development of overall assessments of organics
Crossdisciplinary and participatory method
In the project there are university partners across the social, human and natural sciences, and there are private and public user representatives as partners within the project. As planned and expected in such an interdisciplinary and participatory project, we have used quite some time and resources on learning to understand each other and our different approaches and expectations to the project. A concrete example of this is that each project partner, including the regions and municipalities, has prepared a ‘self-description’ of their own perspective on the project. The project applies a perspectivist approach, which works deliberately and openly with the different scientific and stakeholder perspectives and what aspects of organics they are able to observe (Alrøe & Noe 2014a). This perspectivist approach to cross-disciplinary research has been described in detail in an international article (Alrøe & Noe 2011, https://orgprints.org/19952), and forms the basis for many of the project publications.
Apart from the user representatives that are involved as partners, the project strives to involve users in the development of a tool to communicate about multicriteria assessment of food systems. A part of this participatory effort is to use animation to convey the complexity of such a tool, and thereby give the users a real possibility for providing feedback.
Publications and international cooperation
In the first phase of the project, work has been done to clarify and summarize the theoretical basis for making and communicating multicriteria assessments. Five reviews and analyses have been prepared which focus on, respectively, economic valuation and multicriteria analyses; normative aspects of multicriteria assessment; management, business and trust; media construction of credibility and trust, and communication, participation and learning. The analyses have been published in separate reports, some of which are in English, and some have later been developed into scientific papers.
In 2012 a crossdisciplinary report has been elaborated, which presents the five perspectives on chal-lenges and possibilities for multicriteria assessment and communication of organic food systems in relation to the three main key challenges of the project that are depicted in Figure 1.
The perspectivist method has also resulted in crossdisciplinary papers on issues such as values, mo-tivation and trust. These were presented at a well-attended and successful workshop on the interna-tional IFSA 2012 conference entitled ”Balancing and communicating overall assessments of food sys-tems” (http://ifsa2012.dk/?page_id=351). The workshop was organized by MultiTrust together with four of its international partners. It provided valuable input to the project, and a continuation of this co-operation furthermore resulted in the acceptance of a special issue on ”Multicriteria assessment of food systems sustainability” in the acknowledged journal Ecology & Society. The special issue, which will be published in 2014, is edited by Hugo Alrøe, Egon Noe and Jeppe Læssøe from MultiTrust to-gether with the New Zealand partner Henrik Moller. It contains twelve articles, of which six are based on research made in the MultiTrust project.
Development of a tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain
In the MultiTrust project work has been done to find a tool that can solve the challenge: How to make overall assessments of the effects of organic production in such a way that they actually will be able to make a difference in practice. Organic products must manage in the comparison with conventional products, and often the organic products have a hard time when measured on single criteria. The mark of organics is the holistic consideration – to take many things into account at the same time – and therefore there is a need for overall assessments.
Comprehensive overall assessments can, however, become very complex, and thereby difficult to communicate and relate to. Furthermore it can be difficult to determine how to simplify them, because any reduction implies a range of choices on what is important and how to weigh different criteria. At the same time organic agriculture is a form of production that continuously strives to improve. Organic products are thus not just products produced in accordance with the organic rules. Many producers want to make an extra effort over and above the standard ensured by the organic label controlled by the Danish state, in order to improve and expand organics. In order for these to succeed, the other parts of the chain must be able to honour the extra effort. And it is important for consumers that they can see that organic agriculture is striving to improve.
Organic products harbour qualities that are determined by a range of choices and actions made in production, processing, transport and trade. For instance, there may be a special emphasis on what organic fertilizers to use, how to design the fruit orchard to promote natural enemies, how to ensure high animal welfare and well-being in livestock production, how to save energy in processing, what type of packaging to use for retailing organic products, etc. But when the consumer faces the cold counter, and when the farmer litters straw in the calf box, they know very little about how the other parts of the food chain act and their options for getting in contact are limited.
In 2013 the MultiTrust project has carried out a process involving different user groups in the devel-opment of a prototype for a tool to handle these different challenges. An important step in this process was holding a creative multi stakeholder workshop with representatives from the organic value chain in form of farmers, processors, retailers and consumers. Divided into groups by user type the participants formulated their most important criteria for choosing or not choosing organics. In mixed groups, they then discussed what challenges there are in communicating these criteria in order to promote the development of organics. Finally, the groups developed ideas for tools to help solve these challenges.
The most significant conclusions were (1) that there is a need to communicate and coordinate across the organic value chain, and that the tool should make it possible for the different parts of the chain to communicate about what criteria they act from, and thereby assess different assessments; (2) that the communication in the chain should be based on ‘good examples’, that is, on specific authentic initiatives in the practice of the users, and not in general aggregated assessments; and (3) that the tool should be user driven and not determined by e.g. scientist and advisors, so that it will be the users that determine what assessments are needed and where they should be elaborated.
Based on this important user input and the theoretical analyses, the project has developed a prototype for an interactive internet-based tool (see Alrøe & Noe 2014b and links below). This tool can establish contact across the chain, give users an overview of what has been done in the entire organic value chain to give the products their special qualities, and make it possible for users to create their own profiles, comment and ask questions to other users. The tool will constitute a platform where farmers, companies, stores and consumers can work together to develop organics based on many criteria at the same time.
The project has produced an animated video to illustrate the problematic of making multicriteria as-sessments that make a difference in the organic practices, which shows how the suggested tool can work (see the film on YouTube http://youtu.be/UF15_4knPUA), and published scientific and popular articles about the prototype. Furthermore the project has made a diagram of how the tool can be con-structed and how the different actors can be involved (see http://zoom.it/P4IO). On the basis of this, two IT companies have assessed the cost of establishing and running such a platform in the first three years to between half a million DKK (with user pay for the running costs) and twenty million DKK.
Finally the project has collected feedback on the prototype, in form of animation video and diagram from a number of key organic actors, and their assessments were gathered by way of interviews. The actors pointed out several significant challenges, including ensuring credibility and openness. They further suggested that it would be valuable to be able to see the information on maps to help assess transport distances and facilitate local trade. The animation video was also part of a large consumer survey to evaluate whether such a tool would influence consumer preferences for organic products. One out of four consumers said the video made them want to know more about organics, and one in two did not believe that they would use such a tool.
All the stakeholder groups found that it would be valuable for producers and consumers to have ac-cess to such an interactive tool, which can facilitate overall assessments of the organic production and establish a platform for better communication in the organic value chain. But most consumers found that such a tool would demand more than they had time for, and most of the organic actors agreed that the platform would mainly be used by the most engaged and motivated consumers. The actors expression of their own interest in using the platform varied, depending on how user friendly the system would be, whether I contained valuable information, and how many users there were, and thus the amount of information.
Further description of the project can be found on the project homepage (www.multitrust.org or http://www.icrofs.org/Pages/Research/organicrdd_multitrust.html). Project publications can be found on Organic Eprints (direct link: http://tiny.cc/roya7w).
References
Alrøe, H. F. and E. Noe (2014a) How can we know if organics becomes better? A perspectivist view on multicriteria assessment. In: Rahmann G & Aksoy U (Eds.) Proceedings of the 4th ISOFAR Scien-tific Conference, p. xxx. (in press) - https://orgprints.org/23904, download PDF from http://tinyurl.com/p9lz9ph.
Alrøe, H. F. and E. Noe (2014b) A prototype tool for participatory multicriteria assessment to develop organic food chains. In: Rahmann G & Aksoy U (Eds.) Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Con-ference, p. xxx. (in press) - https://orgprints.org/23914, download PDF from http://tinyurl.com/pffylfx.

EPrint Type:Other
Subjects: Knowledge management
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > MultiTrust
Related Links:http://multitrust.org/
Deposited By: Alrøe, PhD Hugo Fjelsted
ID Code:26852
Deposited On:11 Sep 2014 15:35
Last Modified:22 Mar 2022 13:51
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Additional Publishing Information:MultiTrust Deliverable 1.3.1

Repository Staff Only: item control page