home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Burgt, Geert-Jan H.M. (2013) Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel. [Prospective study on Organic Matter: Experimental site Vredepeel.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

[thumbnail of 2813.pdf]
Preview
PDF - Published Version - English
254kB


Summary

Binnen het project "Bodemkwaliteit op Zand" heeft het Louis Bolk Instituut verkenningen uitgevoerd naar de effecten van een jaarlijkse compostgift op de bodemkwaliteit: organische stof gehalte, beschikbaarheid van stikstof voor de gewassen en verliezen van stikstof. Daarvoor is gebruik gemaakt van het stikstofmodel NDICEA. NDICEA berekent op basis van gegevens over bodem, gewassen, bemesting en weergegevens hoe de organische stof dynamiek verloopt en hoe ten gevolge daarvan stikstof in de bodem vrijgemaakt, vastgelegd en door gewassen opgenomen wordt. In het project, uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel worden drie teeltsystemen met elkaar vergeleken: een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, waarvan een met een normale aanvoer van organische stof en een met een lage aanvoer van organische stof omdat geen organische mest wordt aangevoerd. Voor ieder van de teeltsystemen zijn scenario's gemaakt van een complete vruchtwisseling, met en zonder toediening van extra compost. Deze scenario's zijn doorgerekend en nagegaan is wat de effecten zijn op de bodem-organische stof, stikstofmineralisatie en uitspoeling na 6 jaar (één rotatie) en na 30 jaar (5 rotaties). In het geïntegreerde systeem met lage organische stof toevoer neemt in de loop der tijd het organische stof gehalte in de bodem af. Door een jaarlijkse gift van 10 ton GFT compost per hectare kan het organische stof gehalte licht toenemen. De hogere aanvoer in het tweede geïntegreerde systeem (door toepassing van dierlijke mest) is voldoende om ook op de lange termijn het organische stof gehalte op peil te houden, en met een jaarlijkse compostgift stijgt het organische stof gehalte. In het biologische systeem stijgt het organische stof gehalte zowel zonder als met jaarlijkse compostgift, met name door een nog hogere organische stof aanvoer uit (dierlijke) mest. In alle drie de systemen is na 30 jaar met een jaarlijkse toediening van 10 ton GFT compost per hectare het organische stof gehalte in de bodem ca. 0,65 % hoger dan in hetzelfde systeem zonder toepassing van compost. In de 6e rotatie mineraliseert er in de systemen met compost ruim 50 kg N/ha/jaar meer dan in de systemen zonder compost. Daardoor kan 45- 50 kg N per hectare bespaard worden op de bemesting. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er zo veel mogelijk vanggewassen geteeld worden om uitspoeling zo veel mogelijk te beperken. De uitspoeling is het grootst in het geïntegreerde bedrijfssysteem met lage organische stof aanvoer en het laagst in het biologische systeem. Met toediening van compost stijgt de uitspoeling met ca 30 kg N/ha/jaar. Als vervolgens de bemesting wordt verlaagd neemt de uitspoeling weer af.


Summary translation

Within the project "Soil quality on sandy soils" the Louis Bolk Institute explored the effects of a yearly application of compost on soil quality: organic matter contents, availability of nitrogen for the crops, losses of nitrogen. We used the nitrogen simulation model NDICEA. With data on soil, crops, fertilisation and weather NDICEA calculates the dynamics of the soil organic matter and how much nitrogen is made available for crops, is fixated in soil organic matter or lost by denitrification or leaching on which moment in time. In the project, conducted at the PPO location Vredepeel, three systems are compared to each other: an organic system and two integrated systems, one of which with a normal input of organic matter and the second with a low input of organic matter because of no use of organic manure. For each of the systems scenarios of one complete crop rotation cycle, with and without extra compost applications have been made. These scenarios were ran, and the effects on soil organic matter contents, nitrogen mineralisation and leaching after 6 year (one rotation cycle) and 30 year (5 rotation cycles) were investigated. In the integrated system with low inputs of organic matter the soil organic matter contents decrease in the course of time. With a yearly application of 10 tonnes compost per hectare the soil organic matter contents slightly increase. The higher supplies of organic matter in the second integrated system ( by means of application of animal manure) are sufficient to keep the soil organic matter contents on level in the long term. With a yearly compost application of 10 tonnes per hectare per year soil organic matter contents increase. In the organic system the soil organic matter contents increase, both with and without compost application, especially by a higher supply or animal manure. In all three systems the soil organic matter contents after 30 years are about 0,65 % higher in the case of a yearly application of 10 tonnes compost per hectare per year when compared to the situation without compost. In the 6th rotation cycle in the systems with compost application about 50 kg nitrogen per hectare more is made available for the crops by mineralisation processes when compared to the same system without compost. On the long term this means that the fertilisation can be reduced with 45 - 50 kg N/ha/year. An important precondition is that as much catch crops as possible are grown in order to prevent leaching of nitrogen. Leaching is highest in the integrated system with low organic matter supplies, and lowest in the organic system. With the application of compost the leaching increases with about 30 kg N/ha/year. When the fertilisation levels are reduced also leaching is reduced.

EPrint Type:Report
Keywords:organische stof, compost, stikstofbeschikbaarheid, toekomstverkenning, NDICEA organic matter, compost, nitrogen availability, prospective study, NDICEA
Subjects: Soil > Soil quality
Soil > Nutrient turnover
Soil
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Deposited By: Broekhuizen, Dr Roelinka
ID Code:26764
Deposited On:02 Sep 2014 13:34
Last Modified:02 Sep 2014 13:34
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics