home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Çanakkale yöresinde bazı sebze türlerinin organik tarım yöntemiyle yetiştirilmesi

Kaya, Seçkin and Kaynaş, Kenan (2003) Çanakkale yöresinde bazı sebze türlerinin organik tarım yöntemiyle yetiştirilmesi. [Growing some vegetable species with organic farming systems in Çanakkale.] Masters thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. . [Submitted]

Full text not available from this repository.

Document available online at: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


Summary

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında, Çanakkale ilinde organik tarım bilincini yerleştirmek, var olan üretim potansiyelinin çeşitlenmesini sağlamak, dar gelirli ve tarımdan başka geliri olmayan üreticilere yeni ekonomik kaynakların alt yapısını ve eğitimini sağlamak, çevre bilincini yerleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2001-2002 yıllarında yürütülmüştür. Çanakkale ülkemizin sebze üretim potansiyeli olarak oldukça önemli bir merkezidir. Çalışmalarda materyal olarak domates, biber, karnabahar ve brokkoli sebzeleri kullanılmıştır. Çalışmalar boyunca organik üretimin gerektirdiği tüm kurallar bir bütün olarak denemelere yansıtılmış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nca yayınlanmış olan yönetmeliklere uygun olarak üretim yapılmıştır. Denemeler 3 tekerrürlü olarak organik ve konvansiyonel parseller şeklinde kurulmuş birebir karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmalarda bitki besin maddesi olarak biohumin ticari isimli kompost materyali ve orgevit ticari isimli organik kökenli preperatlar ile ahır gübresi kullanılmıştır. Toprak analizleri yapılarak toprağın bitki besin element eksikleri belirlenmiş ve sonuçlara uygun olarak gübreleme yapılmıştır. Kullanılan hazır preperatların organik tarımda kullanılabileceğine dair yetki ve izinleri vardır. Ancak çalışmalarda kullanılan ahır gübresi Üniversitemizin Üvecik' teki çiftliğinden elde edilmiştir. Yetiştiricilikte hastalık ve zararlılara karşı bakır ve kükürt preperatları ile sarımsak ekstraktı, ışık tuzakları ve san yapışkan tuzaklar kullanılmıştır. Gerektiği durumlarda da kültürel ve fiziksel mücadeleler yapılmıştır. Elde edilen meyvelerde verim ve bazı kalite parametreleri belirlenmiştir ve Mstat-C programında istatistiksel olarak işlenmiştir. Domates çalışmaları sonucunda toplam verim ve bitki basma verim, kalite özelliklerinden meyve çapı, meyve boyu, tek meyve ağırlığı, plesanta kalınlığı, meyve eti sertliği, kimyasal özelliklerden de toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir toplam asillik ve askorbik asit cinsinden vitamin C miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda verim ve bitki başına verim özellilerinin istatistiksel olarak önemli olmadığı saptanmıştır. Ancak organik parsellerden elde edilen verim 5521.777 kg/da iken konvansiyonel parsellerden elde edilen verim 6004.667 kg/da' dır. Bitki başına verim özelliği de aynı paralellikte 39�seyretmiştir. Çalışmada ortaya çıkan dekara 500 kg civarındaki bu fark toprak organik maddesinin devamlılığının sağlanamaması, bitki besin maddesi yetersizliği ve yeşil gübreleme yapılmamasına bağlanmıştır. Diğer özelliklerden meyve boyu, meyve çapı, tek meyve ağırlığı, plesanta kalınlığı, meyve eti sertliği, kimyasal özelliklerden de SÇKM, pH, TETA ve L - askorbik asit cinsinden vitamin C miktarları bakımından organik ve konvansiyonel olarak üretilen domateslerde istatistiksel anlamda farklılık bulunmamıştır. Denemelerin organik biber yetiştiriciliği bölümünde Yalova Yağlık 28 biber çeşidi kullanılmıştır. Deneme 2001 ve 2002 yılında tekrarlanmış ve iki yıllık veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada toplam verim, bitki basma verim, tek meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve çapı, meyve sap kalınlığı, lop sayısı, SÇKM, meyve et kalınlığı, çekirdek evi çapı, çekirdek evi boyu, pH ve L - askorbik asit cinsinden vitamin C miktarları belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerde meyve boyu ve tek meyve ağırlığı dışındaki tüm veriler istatistiksel anlamda önemsizdir. Ancak organik parsellerde üretilen biberlerin meyve boyu ve tek meyve ağırlıkları istatistiksel olarak konvansiyonel biberlerden daha yüksek bulunmuştur. Bitki başına verim ve toplam verim organik parsellerde daha az gerçekleşmiştir buna bağlı olarak tek meyve ağırlığı ve meyve boyu organik parsellerde daha fazladır. Karnabahar ve brokkoli çalışmalarında çeşit olarak sırasıyla Snowball ve Ky- 80 Fİ çeşidi kullanılmıştır. Denemeler sonunda Karnabaharlarda, verim, taç ağırlığı, taç eni, taç boyu, yaprak sayısı, brakte sayısı, sap kalınlığı, TETA, L - askorbik asit cinsinden vitamin C, nişasta, pH ve SÇKM miktarları saptanmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucunda pH, SÇKM ve sap kalınlığı dışındaki tüm parametreler önemsiz bulunmuştur. Bu verilerden SÇKM miktarında organik parsellerden elde edilen taçların üstünlüğü göze çarpmaktadır. pH ve sap kalınlığında ise konvansiyonel ürünlerin üstünlüğü gözükmektedir. Araştırıcılar organik olarak yetiştirilen lahanagillerde mineral madde ve kuru maddenin çoğu zaman fazla olduğunu belirtmişlerdir. Konvansiyonel ürünlerdeki pH ve sap kalınlığı farklarının ise bitki besleme kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Brokkoli çalışmalarında ise yukarıdaki özelliklerden verim, taç boyu, brakte sayısı, sap kalınlığı ve pH miktarlarında istatistiksel farklar önemli bulunmuş, sap kalınlığı haricinde bu parametrelerdeki değerler konvansiyonel bitkiler lehine olduğu bulunmuştur. 40�Sonuç olarak Çanakkale ilinde organik tarım ile ilgili ilk çalışma yürütülmüştür. Yeterli bitki besleme imkanları ve yeşil gübreleme ile daha etkili sonuçlar ve organik parsellerden daha yüksek verim alınacağı düşünülmektedir. Böylece konvansiyonel tarımda elde edilen gıdalar gibi kalite ve verimden çok fazla ödün vermeden organik üretim yapılabilir. Ele alınan çalışmalarda yetiştiricilik periyodu boyunca birtakım zorluklar ile karşılaşılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda daha spesifik ve özellikle gübre dozları ile farklı karışımların kompozisyonlarmm yer aldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.


Summary translation

This research was carried out to accommodate the organic farming consciousness to the society, diversify the production potential in the district, educate and form the substructure of the new economical sources to the weak producers and accommodate and get sustainable the environmental consciousness, in 2001 and 2002. The vegetables, tomato, pepper, cauliflower and broccoli grown in the district continuously, were used as materials. The productions of organic vegetables were carried out according to the regulations published by the Ministry of Agriculture. Trials established with 3 repetitions as conventional and organic and then compared with each other. The cattle manure, the compost named Biohumin and organic fertilizer named orgevit commercially were used as plant nutrition material. The fertilization of the soil was applied according to the results of soil nutrient tests, so the requirements of the plants were completed. The commercial materials used in the researches has certificate for organic farming except the cattle manure. But the cattle manure was obtained from the University's farm in Üvecik. The light traps, yellow sticky traps, garlic extracts, coppers and sulphides used against the plant diseases and pests. Cultural practices and physical interference were done if it was necessary. The yield and some quality parameters obtained were determined and processed with the statistical programme Mstat-C. At the end of the tomato studies, total yield, yield per plant, fruit diameter, fruit length, single fruit weight, peel thickness, fruit firmness, total soluble solid content, pH, titrable acidity, and vitamin C values were evaluated. The total yield and yield per plant found was found insignificant according to the analyses processed. But the yield of conventionally grown tomatoes was 6004.66 kg/da while the organics were 5521.77 kg/da. Yield per plant moved parallel to these values. The 500 kg differences between the yield values were related to the weakness of the soil and not to do green manuring and insufficient plant nutritive. The other characteristics; fruit length, fruit diameter, single fruit weight, peel thickness, fruit firmness, total soluble solid content, pH, titrable acidity, and vitamin C was not found significant statistically. 42�The ev. Yalova Yağlık 28 was used as material in the pepper studies. The studies were repeated for two years and the total yield, yield per plant, single fruit weight, fruit length, fruit diameter, stem thickness, number of lopes, total soluble solid content, fruit flesh thickness, seed den diameter and length, pH and vitamin C values were evaluated statistically. All parameters except fruit length and fruit weight were not found significant, but the organic peppers' s fruit length and single fruit weight was found significant respectively. The total yield and yield per plant was lower than the conventionally fruits and also single fruit weight and fruit length was higher for organics respectively. The cv. Snowball and KY-80 Fl was used as plant material for producing cauliflower and broccoli. The yield, corolla weight, width, length, number of leaves, number of bractes, stem thickness, titrable acidity, vitamin C, starch content, pH, and total soluble solid content were determined. The all parameters were not found significant except solid content and stem thickness. The values of conventionally grown cauliflowers were higher than organics respectively. The pH value and stem thickness of organically grown cauliflowers were higher. Many researchers suggested that the mineral element and solid content of cabbages grown organically were generally higher than conventionally grown cabbages respectively. The increase in pH and stem thickness might be related to the plant nutritive in soils. Also broccoli' s parameters were evaluated and yield, corolla length, number of bractes, stem thickness and pH was found significant statistically. The parameters except stem thickness above were higher on the conventionally grown broccolis. As a result, the initial research was being carried out about organic farming in Çanakkale province. It is suggested that more efficient results and higher yields might be observed from the organically grown vegetables with efficient plant nutritive and green manuring. So the organic production could be done with no concessions to quality and yield like conventionally grown. More specific researches required especially about different mixture compositions and manure doses.

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:Masters
Subjects: Crop husbandry > Production systems
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:24952
Deposited On:19 Mar 2018 12:22
Last Modified:19 Mar 2018 12:22
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Submitted
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page