home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2012

Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2012. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2012.] ICROFS. [Completed]

[thumbnail of 24653.pdf] PDF - Danish/Dansk
Limited to [Depositor and staff only]

1MB


Summary

Økologi er et alternativt fødevaresystem der er helt afhængig af forbrugertillid og troværdighed. Forbrugere køber økologiske varer og borgere og politikere understøtter økologien, i et vist omfang, fordi de mener det er et bedre alternativ. Og det gør de fordi den økologiske driftsform søger at tilgodese mange hensyn til samfund, mennesker, dyr, natur og miljø. Mulighederne for vækst i økologien afhænger således af at den, samlet set, udgør et troværdigt og attraktivt alternativ, og at den udvikler sig positivt i forhold til de økologiske principper og i overensstemmelse med centrale samfundsmæssige målsætninger for miljø, sundhed og velfærd. Det er imidlertid særdeles vanskeligt at afgøre om en bestemt teknologisk, driftsmæssig eller organisatorisk udvikling er positiv eller negativ samlet set, dels på grund af komplekse miljømæssige og samfundsmæssige sammenhænge og dels på grund af at mange effekter ikke kan opgøres i kroner og ører. Der findes således ingen etablerede metoder til at lave helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer.
Formål og forventet udbytte
MultiTrust projektet skal udvikle metoder til at lave afbalancerede helhedsvurderinger af de effekter som økologiske fødevaresystemer har på miljø, natur og samfund, samt metoder til at kommunikere og bruge disse komplekse vurderinger i praksis. Det dobbelte mål er at gøre de økologiske producenter bedre i stand til at udvikle økologien i overensstemmelse med de økologiske principper og i synergi med samfundets målsætninger, og at gøre det lettere for forbrugere, borgere og politikere at iagttage og bedømme de forskelligartede bidrag som økologiske fødevaresystemer tilbyder. Det forventes at sådanne redskaber til multikriteriel vurdering og kommunikation kan understøtte en integreret og troværdig udvikling af økologisk jordbrug, og dermed underbygge økologiens langsigtede vækst.
Aktiviteter i projektet
I projektet arbejder vi tværvidenskabeligt og inddragende med blik for de mange forskellige perspektiver der er på økologiske fødevaresystemer og på multikriteriel vurdering. De væsentligste aktiviteter i projektet er at:
• sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave afbalancerede og gennemsigtige multikriterielle vurderinger og for at kommunikere sådanne komplekse vurderinger, ud fra forskellige faglige perspektiver
• indsamle internationale erfaringer med at bruge redskaber til multikriteriel vurdering på jordbrugs- og fødevaresystemer
• udarbejde en ramme for hvordan sådanne redskaber kan udvikles så de kan anvendes i økologien med dens særlige praksis og etiske principper
• udvikle og afprøve metoder til visualisering og animering som kan hjælpe til at kommunikere komplekse helhedsvurderinger
• udvikle og afprøve konkrete prototyper i samarbejde med økologiske aktører og interessenter
• undersøge forbrugernes opfattelse af de redskaber til helhedsvurdering der udvikles, og de kriterier der indgår.
Et centralt spørgsmål er hvor, hvordan og ud fra hvilket perspektiv og hvilke værdier afvejninger og reduktioner skal ske. Vi vil ikke lave redskaber der giver én afvejning og et svar, sådan som mange bæredygtighedsvurderingsværktøjer gør. Vi vil lave redskaber der sætter forskellige grupper i stand til at afgøre hvilke dimensioner der for dem er væsentlige at inddrage, hvordan den nødvendige information kan indsamles, og hvordan den kan afvejes, og hvordan de derigennem kan lave deres egne vurderinger af effekter af konkrete ændringer i det komplekse felt som økologiske fødevaresystemer er.
Foreløbige resultater
En af de første opgaver for projektet har været at identificere de vigtigste udfordringer i at udvikle afbalancerede helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer. Projektet har identificeret tre centrale udfordringer: at afbalancere viden, synliggøre værdier og muliggøre kommunikation.
• Nogle effekter af økologiske fødevaresystemer er velkendte og kan måles ret enkelt og præcist, mens andre kun er dårligt kendte og svære eller dyre at undersøge. Den første store udfordring i at lave helhedsvurderinger af økologi er således at bevare balancen mellem de for-skellige typer af viden der indgår, og undgå at det der vides mest præcist eller er lettest at måle, får den største vægt. Samtidig er det vigtigt at forstå hvordan de forskellige effekter hænger sammen i systemet.
• Multikriterielle vurderinger beror på indikatorer, som er udvalgte og konstruerede ud fra bestemte problemstillinger og mål. Man kan fx måle en udledning per hektar eller per kilo produkt, og det giver ikke nødvendigvis den samme vurdering. Den anden store udfordring er således at synliggøre de værdier der er indbyggede i vurderingsredskaberne, og hvordan de forholder sig til økologiens etiske principper, samfundsmæssige målsætninger og andre interesser.
• Økologien vil gerne måles på de mange hensyn den søger at tilgodese, men mere omfattende helhedsvurderinger bliver nødvendigvis også mere komplekse. Den tredje store udfordring er hvordan sådanne komplekse vurderinger kan kommunikeres på en effektiv og inddragende måde. De skal kunne anvendes af både eksperter og praktikere med mange forskellige perspektiver, og medier spiller også en stor rolle når troværdighed og tillid bliver opbygget og forhandlet. Det er nødvendigt at reducere kompleksiteten, fx i form af visualisering, men det er afgørende hvor og hvordan det gøres.
Figur 1: Tre centrale udfordringer i udviklingen af helhedsvurderinger af økologi
Tværvidenskabelig og brugerinddragende metode
Det er en stor styrke for projektet at der er private og offentlige repræsentanter for brugerne med som partnere i projektet, og at der er universitetspartnere på tværs af samfunds-, human- og naturvidenskaberne. I et sådant projekt kræves der tid og ressourcer til at lære at forstå hinanden og vores forskellige tilgange og forventninger til projektet. Som eksempel på dette har hver projektpartner udarbejdet en ’selvbeskrivelse’ af deres eget perspektiv på projektet. Projektet anvender og videreudvikler en ’multiperspektivisk’ tilgang som arbejder bevidst og åbent med de forskellige videnskabelige perspektiver og aktørperspektiver der indgår, og med hvilke aspekter af økologien, de forskellige perspektiver kan iagttage (jf. Alrøe and Noe 2011).
I 2012 har ønsket om at styrke inddragelsen af brugere af forskningen ført til planlægningen af en interaktiv ’design by doing’ proces omkring udvikling af prototyper for kommunikation af multikriteriel vurdering af fødevaresystemer, hvor animation vil udgøre en integreret del.
Publikationer og internationalt samarbejde
I den første fase af projektet er der arbejdet med at afklare og sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave og kommunikere multikriterielle vurderinger. Der er udarbejdet fem reviews og analyser som har fokus på henholdsvis økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser; normative aspekter af multikriteriel vurdering; management, erhverv og tillid; konstruktionen af troværdighed og tillid i medierne; og kommunikation, deltagelse og læring. Analyserne er publiceret i særskilte rapporter og nogle vil endvidere danne grundlag for videnskabelige artikler. I 2012 er der blevet udarbejdet en tværgående, multiperspektivisk rapport der præsenterer de fem perspektiver på udfordringer og muligheder i multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer og forholder dem til projektets tre centrale udfordringer (Læssøe et al. 2012).
Den multiperspektiviske metode har også dannet grundlag for tværgående publikationer om specifikke emner som værdier, motivation, og tillid, der blev præsenteret på en velbesøgt og vellykket workshop på den internationale konference IFSA 2012 med titlen ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” (http://ifsa2012.dk/?page_id=351). Workshoppen blev afholdt af MultiTrust i samarbejde med fire af dets internationale partnere. Den gav værdifuldt input til projektets arbejde, og har yderligere resulteret i godkendelsen af et særnummer om ”Multicriteria assessment of food systems sustainability” i det anerkendte tidsskrift Ecology & Society. Særnummeret, som forventes at udkomme i 2013, redigeres af tre MultiTrust deltagere sammen med projektets New Zealandske partner Henrik Moller.
En nærmere beskrivelse af projektet og link til publikationer kan findes på projektets hjemmeside (www.multitrust.org).
Referencer
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011) The paradox of scientific expertise: A perspectivist approach to knowledge asymmetries. Fachsprache - International Journal of Specialized Communication, Vol. XXXIV, 3–4/2011: 152–167.
Læssøe, Jeppe, Hugo Fjelsted Alrøe, Egon Noe, Tove Christensen, Søren Bøye Olsen, Alex Dub-gaard, Niels Kærgaard, Iris Rittenhofer, Karen Klitgaard Povlsen (2012) Multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer: Fem perspektiver på udfordringer og muligheder samt tværfaglige overvejelser. Tværgående rapport fra MultiTrust projektets Work Package 2.


Summary translation

Organic agriculture is an alternative food system based on consumer trust and credibility. Consumers buy organic goods and citizens and politician support organics, to some degree, because they believe it is a better alternative. And they believe this because the organic form of production seeks to meet many considerations for society, humans, animals, nature and environment. The possibilities for growth in organic agriculture therefore depends on whether it, overall, makes up a credible and attractive alternative, and whether the development of organics is positive with regard to the organic principles and the key societal goals for environment, health and welfare. It is, however, extremely difficult to determine whether a specific technological, management or organisational development is positive or negative overall, due to complex environmental and societal connections and the fact that many effects cannot be assessed in monetary terms. There are no established methods to make overall assessments of organic food systems.
Objective and expected results
The MultiTrust project is to develop methods to make balanced overall assessments of the effects of organic food systems on environment, nature and society, and methods to communicate and use these complex assessments in practice. The twofold goal is to make the organic producers better able to develop organics in accordance with the organic principles and in synergy with societal objectives, and to make it easier for consumers, citizens and politicians to observe and evaluate the different contributions that organic food systems offer. Such tools for multicriteria assessment and communication can support an integrated and trustworthy development of organic agriculture, and thereby consolidate the long term growth of organic food systems.
Activities in the project
In the project we work in an interdisciplinary and participatory way with an eye for the many different perspectives on organic food systems and multicriteria assessment. The key activities in the project are to:
• summarize the theoretical basis for making balanced and transparent multicriteria assessments and for communicating such complex assessments, based on different scientific perspectives
• collect international experiences with the use of multicriteria assessment tools on food and farming systems
• prepare a framework for how such tools can be developed for use on organic food systems with their distinct practices and ethical principles
• develop and test methods for visualisation and animation that can help communicate complex overall assessments
• develop and test concrete prototypes in cooperation with organic practitioners and stakeholders
• investigate consumer perceptions of the tools for overall assessments that are developed, and the criteria that enter.
A key question is how, where and from which perspective and which values the weighings and reductions are to be made. We will not be making tools that give one weighing and one answer like many tools for sustainability assessment do. We will make tools that enables different groups to determine which dimensions are important to include, for them, how the necessary information can be gathered and how it can be weighed, and how they thereby can make their own assessments of effects of specific developments in the complex field of organic food systems.
Preliminary results
One of the first tasks for the project has been to identify the most important challenges in developing balanced overall assessments of organic food systems. The project has identified three pivotal challenges: balancing knowledges, visualising values and enabling communication.
• Some effects of organic food systems are well known and can be measured in a fairly simple and precise manner, while others are poorly known and difficult or expensive to investigate. The first big challenge in making overall assessments of organics is thus to keep the balance between the different types of knowledge, and to avoid that what is most precise or easiest to measure gets the most weight. At the same time it is important to understand how the different effects are connected within the system.
• Multicriteria assessments depend on indicators, which are selected and constructed based on cer-tain problems and goals. For instance, emissions can be measured per hectare or per kilo produce, and this does not necessarily lead to the same assessment. The second big challenge is therefore to render visible the built-in values in the assessment tools and how they relate to the ethical principles of organic agriculture, societal goals, and other interests.
• Organic agriculture wants to be measured on the many considerations it takes into account, but more comprehensive overall assessments necessarily become more complex. The third big challenge is how such complex assessments can be communicated in an effective and participatory way. They are to be used by both scientists and stakeholders with many different perspectives, and media also play a large role when credibility and trust is constructed and negotiated. It is necessary to reduce complexity, for example by way of visualisation, but it is critical where and how it is done.
Figure 1: Three key challenges in the development of overall assessments of organics
Crossdisciplinary and participatory method
It is a great strength for the project that private and public users and user representatives are partners within the project, and that there are university partners from social, human and natural sciences. As planned and expected in such an interdisciplinary and participatory project, we have used quite some time and resources on learning to understand each other and our different approaches and expectations to the project. A concrete example of this is that each project partner, including the regions and municipalities, has prepared a ‘self-description’ of their own perspective on the project. The project applies a perspectivist approach, which works deliberately and openly with the different scientific and stakeholder perspectives and what aspects of organics they are able to observe. This perspectivist approach to cross-disciplinary research has been described and published in an international article (cf. Alrøe and Noe 2011).
In 2012 the desire to increase participation of users of the research led to the planning of an interactive ’design by doing’ process on the development of prototypes for communication of multicriteria assessment of food systems, where animation will be an integrated part.
Publications and international cooperation
In the first phase of the project, work has been done to clarify and summarize the theoretical basis for making and communicating multicriteria assessments. Five reviews and analyses have been prepared which focus on, respectively, economic valuation and multicriteria analyses; normative aspects of multicriteria assessment; management, business and trust; media construction of credibility and trust, and communication, participation and learning. The analyses have been published in separate reports, some of which are in English, and others that will or have been elaborated into scientific papers.
In 2012 a crossdisciplinary report has been elaborated, which presents the five perspectives on chal-lenges and possibilities for multicriteria assessment and communication of organic food systems in relation to the three main key challenges of the project (see Figure 1).
The perspectivist method has also resulted in crossdisciplinary papers on issues such as values, motivation and trust, which were presented at a well-attended and successful workshop on the in-ternational IFSA 2012 conference entitled ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” (http://ifsa2012.dk/?page_id=351). The workshop was organized by MultiTrust together with four of its international partners. It provided valuable input to the project, and furthermore resulted in the acceptance of a special issue on ”Multicriteria assessment of food systems sustainability” in the acknowledged journal Ecology & Society. The special issue, which is expected to be published in 2013, is edited by three MultiTrust participants together with the New Zealand partner Henrik Moller.
Further description of the project and a link to its publications can be found on the project homepage (www.multitrust.org).
References
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011) The paradox of scientific expertise: A perspectivist approach to knowledge asymmetries. Fachsprache - International Journal of Specialized Communication 3–4/2011: 152–167.

EPrint Type:Other
Subjects: Knowledge management
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > MultiTrust
Deposited By: Alrøe, PhD Hugo Fjelsted
ID Code:24653
Deposited On:15 Nov 2013 14:11
Last Modified:15 Nov 2013 14:11
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Additional Publishing Information:MultiTrust Deliverable 1.3.1

Repository Staff Only: item control page