home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk vinterhvede

Rasmussen, Ilse A. (2001) Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk vinterhvede. In: DJF-rapport nr. 40, Markbrug. 18. Danske Planteværnskonference, Danmarks JordbrugsForskning, pp. 197-210.

[thumbnail of 18PVK.PDF] PDF - English
49kB
[thumbnail of 18PVKOH.PDF] PDF - English
108kB


Summary

Ukrudt kan være et stort problem og reducere udbyttet af økologisk dyrket vinterhvede. Ukrudtsharvning kan skade hveden når den udføres om efteråret, og kan give utilstrækkelig effekt mod oprette ukrudtsarter med pælerod når den udføres om foråret. Forsinket såning af vinterhvede fra sidst i september til først i oktober har tidligere vist sig at kunne reducere ukrudtsmængden når der ikke udførtes ukrudtsbekæmpelse. En forsøgsrække blev gennemført med niveau af mekanisk ukrudtsbekæmpelse, såstrategi (tidlig hhv. sen såning eller falsk såbed), rækkeafstand (normal, ca. 12 cm eller stor, ca. 24 cm) og ukrudtsbekæmpelse (ubehandlet, mekanisk eller herbicid). To forsøg blev udført på marker med højt ukrudtstryk med en høj forekomst af oprette ukrudtsarter, mens et tredje forsøg blev udført på en mark med lavere ukrudtstryk og uden oprette ukrudtsarter. Om foråret var der færre ukrudtsplanter ved normal rækkeafstand end ved høj i de ukrudtsrige forsøg. På samme tidspunkt var der en tendens til færre ukrudtsplanter ved sen såning, og flere ved tidlig. Efter ukrudtsbekæmpelse var ukrudtsbiomasse lavest ved herbicidbehandling og højest uden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtets biomasse ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse lå i midten. Sen såning resulterede i mindst ukrudtsbiomasse, og tidlig såning gav den højeste, men tendensen var mest tydelig ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Udbyttet var størst ved herbicidbehandling og lavest i ubehandlet. Der var ingen signifikante forskelle på udbyttet ved såstrategi og rækkeafstand, men en tendens til højere udbytte ved tidlig såning med herbicid, og ved sen såning med mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
Anbefalinger uddraget af disse forsøg går ud på at så tidligt ved normal rækkeafstand og udføre ukrudtsharvning når der er et lavt ukrudtstryk, og at så sent ved stor rækkeafstand og bruge radrensning som en del af den mekaniske bekæmpelse når der er et højt ukrudtstryk. Falsk såbed ser ikke ud til at være et relevant alternativ i vinterhvede under disse betingelser.


Summary translation

Weeds can be a major problem and reduce the yield of organically grown winter wheat. Weed harrowing may damage the wheat if carried out in the fall, and be insufficient against erect weeds with taproots if carried out in the spring. Delaying the sowing of winter wheat by about 10 days from the end of September has previously been shown to reduce the amount of weeds when no weed control was carried out. A series of experiments were conducted with level of mechanical weed control, sowing strategy (early vs. late sowing or false seedbed), row distance (normal, app. 12 cm, or large, app. 24 cm) and weed control (untreated, mechanical or herbicide). Two experiments were conducted at a very weedy location with several erect weed species, while a third experiment was conducted at a less weedy location with no erect weed species. In early spring, there were a lower number of weeds at normal row distance than at large on the weedy locations. At that time, there was a tendency for a lower number of weeds by late sowing, and higher at early. After the weed control was carried out, the weed biomass was lowest in the herbicide weed control treatment and highest in the untreated control. Weed biomass by mechanical weed control was intermediate. Late sowing resulted in the least weed biomass, and early sowing gave the highest, but mainly when mechanical weed control was carried out. The yield was highest with the herbicide treatment and lowest with the untreated control. There were no significant differences on yield by sowing strategy or row distance, but a tendency for higher yield at early sowing with herbicide, and at late sowing with mechanical weed control.
The recommendation derived from these experiments would be to sow early at normal row distance and carry out weed harrowing, if the weed pressure is low, and to sow late at large row distance and include row hoeing in the mechanical weed control if the weed pressure is high. False seedbed does not seem to be a relevant alternative in winter wheat under these conditions.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:vinterhvede, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, såtid, falsk såbed, ukrudtsharvning, radrensning
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Research affiliation: Denmark > DARCOF I (1996-2001) > II.4 Cereals and legumes
Deposited By: Rasmussen, Researcher Ilse A.
ID Code:246
Deposited On:25 Nov 2002
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:English summary and subtitles to figures and tables
only a pre-print version is shown

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics