home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması

Kıvılcım, M. Niyazi; Erdogan, Oktay; Bozbek, Taner; Sezener, Volkan; Özkan, İsa; Erdal, Ülfet; Şimşek, Koray and Güler, Ali (2010) Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması. [ Investıgatıon On Organıc Cotton Productıon Possıbılıtıes At Büyük Menderes Rıver Basın.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 145-152.

[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB
[thumbnail of Organik_Pamuk.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
663kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bu araştırma Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının araştırılması amacıyla 2003-2007 yıllarında, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde, tesadüf blokları deneme deseninde, 4 tekrarlamalı yürütülmüştür.
Deneme Konuları organik yeşil gübre bitkisi A-arpa, B-arpa+fiğ, C-fiğ(konvansiyonel ekim), D-fiğ(son sulamada ekim) ve E-Kontrol (konvansiyonel pamuk üretim), olarak ele alınmıştır.
Araştırmada 2003-2004 yıllarında deneme alanını sömürtmede mısır, 2005-2007 yıllarında organik pamuk üretiminde Nazilli 84-S çeşidi yetiştirilmiştir. Parseller 67,2m² alınmıştır. Deneme parsellerine organik yeşil gübreleme amacıyla Sonbaharda arpa ve fiğ ekilmiş, İlkbaharda pamuk ekim öncesi parçalanıp toprağa karıştırılmıştır. Pamuğa konusuna göre mineral veya organik gübre ve 3-4 sulama uygulanmıştır. Hasat bir defada elle yapılmıştır. Ekim ve hasat dönemlerinde toprağın su ile doymuşluk, toplam tuz%, pH, kireç%, yarayışlı fosfor, yarayışlı potasyum, organik madde %, toplam azot ve Fe,Cu,Zn, Mn,Pb,Cr,Cd,Ni analizleri yapılmıştır. Pamuk parsellerinde fide, koza olgunlaşma, hasat dönemlerinde zararlı ve yabancı ot; %5-10, %50-%60 koza açma döneminde yapraktan; hasattan sonra gövde kesitinde solgunluk hastalık sayımları yapılmıştır. Pamukta verim, çırçır randımanı, uzunluk, incelik, mukavemet analizleri yapılmıştır.
Pamuk verim varyans analizinde, konular 2005-2006 yıllarında %99 güvenle farklı, 2007 yılında farksız bulunmuştur. Verimde C-D-E konuları ön sıralarda yer almış, 3 yıllık ortalama verimler sırasıyla 285,4-309,5-293,1 Kg/da olmuştur. Organik pamuk yetiştiriciliğinde organik pamuk verimi ile konvansiyonel pamuk verimi ayni grupta yer almıştır. Sonuçlar Büyük Menderes havzasında organik pamuk yetiştiriciliğinin yapılabilir olduğunu göstermektedir. Bu durum organik tarım ve çevre sağlı açısından büyük önem arz etmektedir.


Summary translation

This research was conducted in four waves to study Organic Cotton Production Resources in Büyük Menderes Basin between the years 2003 and 2007 in Nazilli Cotton Research Institute. Test subjects were organic green fertilizer plant A-barley, B-barley+vetch, C-vetch (traditional plantation), D-vetch plantation (plantation at last irrigation) and E-Control (traditional cotton production).
In the research, in 2003-2004 test area; corn, and in 2005-2007 organic cotton production Nazilli 84-S were cultivated. Parcels were 67,2m². In test parcels, barley and vetch had been planted in fall for organic green fertilizing and then in spring cotton has been pieced and mixed to soil before cotton plantation. 3-4 irrigation and mineral or organic fertilizer (upon subject) were made. Besides, harvest has been made by hand once. In plantation and harvest periods, water satiety of soil, total salt %, pH, lime%, availed phosphorus, availed potassium, organic substance %, total nitrogen and Fe,Cu,Zn, Mn,Pb,Cr,Cd,Ni analysises were made. Sapling and cocoon maturation in cotton parcels, harmful and strange herbs in hervest periods; in 5-10%, 50-60% cocoon blossom period from leaf; after hervest in log section paleness, illness counts were made. On cotton, yield, gin yield, length, thinness and resistance analysises were made.
In the cotton yield variance analysis, subjects were different with 99% confidence level in 2005-2006 and indifferent in 2007. C-D-E subjects were in the first place regarding yield and average 3 years fields values were calculated as 285,4-309,5-293,1 Kg. Organic cotton yield and traditional cotton yield took place in the same group in organic cotton cultivation. The results show that Büyük Menderes Basin is suitable for organic cotton cultivation. This is very important for organic agriculture and environment health.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik tarım, çevre, organik pamuk, organik gübreleme, pH, konvansiyonel tarım,Organic agriculture, the environment, organic cotton, organic fertilizer,conventional agriculture
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.nazillipamuk.gov.tr, http://www.menementopraksu.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:20113
Deposited On:26 Dec 2011 14:56
Last Modified:26 Dec 2011 14:56
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page