home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği

ATEŞ, Fadime; ALTINDİŞLİ, Özlem; OKUR, Nur; ÖZSEMERCİ, Fatma; ÇAKIR, Engin; ÇETİNKAYA, Nedim; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ALTINDİŞLİ, Ahmet; YAĞCI, Adem; TAKMA, Çiğdem; YAĞMUR, Bülent; GÜLER , Ali; KARABAT, Selçuk; YALÇIN, Harun; ILGIN , Cemal; YÜKSEL, İsmail; ÜNAL, Akay; İLTER, Ertan; ÖZ, Serpil; İLHAN, Gülcan and ÖZCAN, Berrin (2011) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği. [Organic Sultani Çekirdeksiz Grapes Growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 65-72.

[thumbnail of Organik_Sultani_Çekirdeksiz_Üzüm_Yetiştiriciliği.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
558kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bu projede, organik ürün olarak, talebi oldukça fazla Sultani Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ele alınmıştır. Çalışma, iki alt projeden oluşturulmuştur. I. Alt projede organik tarımda istenen minimum toprak işlemesi yanında ülkemizde bulunan ve birçok olumlu özelliklere sahip Zeolit (Klinoptilolitie mineral [Agro-clıno (NMF 900)]) kullanımı da denemede yer almıştır. II. Alt proje de ise Ege Bölgesi bağlarının ana hastalığı olan külleme mücadelesinde NaHCO3’ (içme sodasının) mevcut koşullardaki kullanım olanakları projede ele alınmıştır Bağlardaki ana zararlı da salkım güvesi olup her iki alt projede, salkım güvesi mücadelesinde tuzaklar asılarak zararlının ergin populasyonu bu tuzaklarla ilk ergin çıkışından uçuşlar sona erinceye kadar haftalık olarak izlenmiştir. Uçuş eğrileri ile tahmin-uyarı istasyonlarından elde edilen meteorolojik veriler ışığında gerekli uygulamalar yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, KULTIVATOR ile toprak işleme sisteminin toprağa olumsuz etkisinin de en az düzeyde olduğu da dikkate alınarak önerilebileceği ortaya çıkmıştır.
Yeşilyurt yöresi topraklarındaki mikrobiyal aktiviteyi arttırmada malç uygulaması önerilmesine karşın, bu uygulama diğer disiplinler tarafından uygun görülmediğinden alternatif olarak KULTIVATOR uygulaması tercih edilmektedir.
Kükürt ve içme sodası uygulanan parsellerde külleme hastalık şiddeti konvansiyonel olan şahit parsele göre istatistiki öneme sahip düzeyde azalma kaydetmiştir. Konvansiyonel koşullardaki hastalığın daha fazla görülmesini uygun koşulları yaratacak yoğun vejetatif gelişmenin yaratmış olduğu düşünülmektedir.
Kükürdün zararlıları baskılayıcı etkisi de bilindiğinden organik yetiştiricilikte Külleme mücadelesinde içme sodasına nazaran özellikle kükürdün tercih edilmesi uygun bulunmaktadır.
Denemenin başladığı 2003 yılı baz alındığında Zeolit (Klinoptilolitie mineral [Agro-clıno (NMF 900)]) uygulamalarında verim ve kalite kriterlerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Toprak işleme uygulamalarından toprağı çizerek işleme salkım sayısı ve verim bakımından önemli bulunurken pulluk+ diskharow ile işleme salkım ağırlığını; malç uygulamasının ise kuru maddeyi ve tane tutumunu arttırdığı görülmektedir.
Yaprak alma uygulamalarından, 6 adet yaprak alınması kontrole nazaran verim, salkım sayısı ve salkım ağırlığını nispeten arttırmıştır.
Proje konusu çalışma birimleri itibarıyla değerlendirildiğinde toprağın çizilerek işlenmesi (KULTIVATOR sistemi) ön plana çıkmaktadır.


Summary translation

In this project, Sultani Seedless raisin production which rather than demand has been taken as organic products. The study was composed of two sub-projects. I. Sub-projects that required in the minimum tillage, organic agriculture in our country, and by the many positive features of zeolite (clinoptilolite minerals [Agro-clıno (NMF 900)]) use the trial took place. II. Sub-project is the main disease in the vineyards of the Aegean region with the powdery mildew NaHCO3 struggle between facilities' (drinking of soda) allows the use of these terms has been taken in the project. The main pest is the grape moth. In both sub-projects, clusters will actually moth traps and harmful in the struggle of the adult population, with the first adult emergence traps until the end of the flight will be monitored on a weekly basis. Flight curves obtained with the prediction-warning stations and meteorological data are evaluated together.In conclusion, cultivator system, and the effect on soil that is taken into account at least have been proposed as the most suitable system.
Yesilyurt local soil microbial activity in the soil for mulch application recommends improving although the application is considered by other disciplines for application is preferred as an alternative Cultivators.
Drinking soda and sulfur applied for powdery mildew disease severity compared to conventional plots witnessed a decrease in the level of statistical significance were recorded. In conventional terms more favorable conditions for disease development will provide more intensive vegetative state is considered to be effective.
From the known harmful effects of sulfur deprivation in the struggle to Powdery Mildew in organic farming compared to drinking soda, especially preferred sulfur is found to be suitable.
Based on the experiment began in 2003 when the Zeolites (clinoptilolite minerals [Agro-clıno (NMF 900)]) applications to increase in yield and quality criteria were identified. Soil tillage practices and the number of clusters by drawing processing efficiency is important when working with a bunch of plow + diskharow weight; mulch application increased the dry matter and grain are the attitudes.
Receiving applications leaves, 6 leaves yield compared to taking control, the number of clusters and cluster weight at a relatively developed.
In terms of project work units was evaluated by plotting the processing of the soil (cultivator system) has come to the fore.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik tarım, Organik üzüm, Sultani Çekirdeksiz, Toprak işleme, Zeolit (Klinoptilolitie), İçme sodası, Kükürt (WP), Ekonomik analiz, organic agriculture, organic grapes, seedless Sultana, Tillage, zeolite (clinoptilolite), drinking soda, sulfur (WP), Economic analysis
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Soil
Research affiliation: Turkey > Bornova Plant Protection Research Institute, IZMIR
Turkey > Ege University
Turkey > Viticulture Research Insitute, Manisa
Related Links:http://www.manisabagcilik.gov.tr, http://www.www.bzmae.gov.tr, http://www.www.ege.edu.tr, http://www.gop.edu.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:19252
Deposited On:05 Aug 2011 14:04
Last Modified:11 Aug 2011 10:24
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page