home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Jordbearbejdning i økologisk jordbrug – pløjedybde og ikke-vendende jordløsning [Soil tillage in organic farming – ploughing depth and non-inversion deep tillage]

Schjønning, Per; Rasmussen, Karl J.; Munkholm, Lars J. and Nielsen, Peter S. (2002) Jordbearbejdning i økologisk jordbrug – pløjedybde og ikke-vendende jordløsning [Soil tillage in organic farming – ploughing depth and non-inversion deep tillage]. DJF Rapport, Markbrug, no. 82. Danish Institute of Agricultural Science , Department of Crop Physiology and Soil Science.

[thumbnail of djfm82.pdf] PDF - English
1MB

Document available online at: http://www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/djfm82.pdf


Summary

I perioden 1996 til 2000 gennemførtes et markforsøg med forskellige jordbearbejdnings-systemer på Den økologiske Forsøgsstation Rugballegaard. Forsøgsarealet blev omlagt til økologisk drift i forbindelse med projektets start i 1996. Undersøgelserne gennemførtes i et fem-marks skifte, der ligeledes blev kørt ind i forbindelse med projektet. Det drejer sig om et såkaldt blandet sædskifte med byg/ært m. udlæg, 1. års kløvergræs, 2. års kløvergræs, havre og vinterhvede. Forsøget blev anlagt i fem marker (B1-B5), hvilket indebærer, at alle skiftets afgrøder blev dyrket hvert år.
Fire forskellige jordbearbejdningssystemer blev undersøgt i et randomiseret blokforsøg med 4 blokke. De fire behandlinger omfattede to systemer med pløjning, nemlig led A med 20 cm pløjedybde og led B med 10-12 cm pløjedybde; hertil kom to systemer (C og D) med ikke-vendende løsning af jorden til 35-40 cm dybde. Til dette formål blev opbygget et specielt ud-styr i forbindelse med projektet. Der blev dog anvendt kommercielt tilgængelige gåsefod-stænder fra det tyske firma Dutzi. Disse blev monteret på en svær bulle, der også gav mulig-hed for ophængning af en Howard tandfræser. På denne var der monteret løftehitch, hvori en konventionel Nordsten slæbeskær-såmaskine kunne monteres. Forsøgsled C (’fuld’ Dutzi) omfattede en bearbejdning med hele denne ’ekvipage’ i én arbejdsgang, mens der i led D (’delt’ Dutzi) blev gennemført en separat bearbejdning med Dutzi-tænderne efterfulgt af så-ning med tandfræser og såmaskine. Omlægning af græsmarken skete for alle systemer med traditionel pløjning til 20 cm dybde.
Anvendelsen af Dutzi-udstyret krævede meget stor trækkraft og der var ikke nævneværdig mindskelse af dette ved at anvende løsnetænderne separat. Jordløsningen var i både C og D meget effektiv og gav anledning til en markant mindskelse af den mekaniske modstand i jordlaget fra ca. 20 til ca. 35 cm dybde, hvor der på arealet generelt fandtes en kompakt pløje-sål. Effekten på den mekaniske modstand i jorden viste sig at vedvare i minimum 2 år. Den ændrede jordfysiske tilstand gav forbedrede betingelser for bl.a. rodvækst og knoldbakterier (Rhizobium).
De undersøgte bearbejdningsmetoder gav ikke entydige ændringer i ukrudtstrykket. Generelt (for alle bearbejdninger) var der problemer med at styre ukrudtet i vinterhveden. En tendens til forøget ukrudtstryk i udlægsmarken efter Dutzi-behandling i forhold til pløjning gav ikke øgede problemer, idet forskellen udlignede sig ved høst af dæksæden som helsæd. Der var heller ikke entydige tendenser i bearbejdningernes indflydelse på udbyttet af afgrøderne. Der var en tendens til, at Dutzi-løsning gav et lidt højere råprotein-indhold i helsæds- og kløver-græsudbyttet end pløjning.
Både Dutzi-bearbejdningen og den overfladiske pløjning må betragtes som realistiske mulig-heder i et økologisk sædskifte som det undersøgte. En sikker konklusion om systemernes suc-ces vil kræve undersøgelser gennem mere end en rotation. Desuden kan resultaterne tænkes at være anderledes i andre sædskifter.
Ploven vil fortsat være nødvendig i mange økologiske jordbrug p.g.a. behovet for at nedmulde flerårige afgrøder og halm-rig staldgødning mm. I stedet for fuld overgang til ikke-vendende jordløsning, forekommer det realistisk at reducere pløjedybden til det mindst mulige og fore-tage en evt. påkrævet mekanisk løsning af dybere jordlag med maskinel, der bryder jorden op til den ønskede dybde uden at vende den. Her er Dutzi-tænderne (separat eller i forbindelse med et kombisæt) én af flere muligheder.
Der bør gennemføres forsøgsserier på forskellige jordtyper, hvor forskellige systemer testes med henblik på optimering af jordstruktur og biodiversitet i jorden, udbyttets størrelse og kvalitet, ukrudtsbekæmpelse samt med henblik på minimering af arbejdstid og forbrug af fos-silt brændstof. Sådanne undersøgelser bør dække de vigtigste kombinationer af jordtype, sæd-skifte og gødskningsstrategi mm. og gennemføres i så langt et tidsrum, at det er muligt at vur-dere de nævnte succeskriterier efter en nødvendig overgangsfase.


Summary translation

A field trial with different tillage strategies was conducted from 1996 to 2000 at Rugballe-gaard Experimental station, Horsens, Denmark. The trial was carried out in each of five fields grown with the organic crop rotation: barley/pea with grass/clover undersown, 1st year grass/clover mixture, 2nd year grass/clover mixture, oats, and winter wheat. I.e., all crops were grown each year.
Four different soil tillage strategies were examined in each field in a randomised complete block design with four blocks. Two mouldboard ploughing treatments with ploughing depths of 20 cm (treatment A) and 10-12 cm (treatment B) were compared with a system of non-inversion loosening of the top 35-40 cm soil. The latter system used two different methods. Treatment C included a concurrent operation of a rotary cultivator and sowing with a traditio-nal drill, i.e. a combination of the primary and secondary tillage operations with the drilling. In treatment D, the loosening to 35-40 cm was carried out separately followed by seedbed preparation and drilling with a combined implement like the one attached to the subsoiler in treatment C. The tines used for subsoiling are 60 cm wide and are commercially available (RDZ Dutzi GmbH, Germany). Four tines were procured and attached to a double toolbar allowing a concurrent treatment of approximately 3 meter of land. The tines could be adjusted in height and even removed if no loosening was needed (leaving the combined rotary culti-vator and drill to be used as a more traditional means of performing reduced tillage).
The operation of the subsoiler had a high tractive force requirement and this was nearly irre-spective of whether a concurrent seeding operation took place (treatment C/D). The tines were very effective in breaking up the plough pan without bringing soil from deeper layers to the surface. The loosening effect was found to persist for at least two years and gave an obvious improvement in the root growth conditions.
The tillage treatments had no significant influence on crop yields. Generally (irrespective of tillage system), it was difficult to control weed problems in the winter wheat crop due to the organic farming system regulations (no use of pesticides). It was concluded that the shallow ploughing depth as well as the use of the non-inversion tillage system are realistic alternatives to traditional mouldboard ploughing to 20 cm depth. The systems should be followed for mo-re than one rotation for a more comprehensive evaluation of their applicability.

EPrint Type:Report
Subjects: Soil > Soil quality
Crop husbandry > Weed management
Crop husbandry > Soil tillage
Soil > Soil quality > Soil biology
Research affiliation: Denmark > DARCOF I (1996-2001) > IV.3 Soil preparations, microflora, fauna and nitrogen release
Denmark > DARCOF I (1996-2001) > I.3 Fertility and soil tillage
Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 7 (ROMAPAC) Soil quality in organic farming
Deposited By: Schjønning, Senior Soil Scientist Per
ID Code:188
Deposited On:14 Oct 2002
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics