home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Alrøe, Hugo Fjelsted and Halberg, Niels (Eds.) (2008) Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter. [Development, growth and integrity in the Danish organic sector. A knowledge synthesis on the opportunities and barriers for a continued development and market-based growth in production, processing, and sale of organic products.] ICROFS-rapport, no. 1. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), Denmark.

[thumbnail of Vidensyntese, komplet] PDF - Published Version - Danish/Dansk (Vidensyntese, komplet)
20MB
[thumbnail of Summary - White book]
Preview
PDF - Published Version - English (Summary - White book)
1MB


Summary

En ny forskningsbaseret vidensyntese anbefaler fem indsatsområder, der skal sikre økologiens fremtid i Danmark. Vidensyntesen, der er bestilt af Fødevareministeriet, har undersøgt muligheder og barrierer for fortsat vækst i den økologiske sektor. Den nye vidensyntese er et resultat af et omfattende udredningsarbejde, som er udført af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS, tidligere FØJO). Udredningsarbejdets formål har været at skabe en syntese af viden om muligheder og barrierer for fortsat markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter.
GOD GROBUND FOR MERE ØKOLOGI
Vidensyntesen viser, at økologien har et solidt fodfæste i Danmark: Forbrugerne efterspørger økologiske produkter, detailhandlen er meget åben for økologiske produkter, økologisk produktion giver god driftsøkonomi for producenterne, og der er god plads til meget mere økologi på de danske marker.
En stor sten på vejen er omlægning til økologi. For markedet kræver flere økologiske produkter end der produceres. Primærproducenterne tøver med at reagere på markedets signaler, og omlægning til økologisk produktion er for lille i Danmark. Det betyder et uudnyttet potentiale både for hjemmemarked og eksport. Men der er også andre sten på vejen. Derfor anbefaler den ny vidensyntese fem væsentlige, langsigtede strategiske indsatser, som skal sikre fremtiden for den økologiske sektor i Danmark. Anbefalingerne bygger på en række præmisser, eller vilkår, som vidensyntesen har klarlagt.
ØKOLOGIENS FIRE POSITIVE LIVSVILKÅR
Den markedsbaserede økologi i Danmark hviler ifølge vidensyntesen på fire positive grundforhold.
1. Der er et værdibaseret marked
Markedsmulighederne for økologiske produkter er i dag overordentligt gode, og der er stor vækst i detailomsætningen. Eksporten er kun svagt stigende, mens importen er steget kraftigt. I Danmark har de seneste megatrends på fødevareområdet flyttet fokus for forbruget hen på værdibaseret forbrug, dvs. væk fra mængde og hen mod "mening med maden", "sund mad" og "anstændige fødevarer". Efterspørgslen efter økologiske fødevarer kobles sammen med symbolske aspekter og global ansvarlighed af et relativt stort forbrugersegment, som har en grundlæggende tillid til økologerne.
2. Detailhandlens interesse stimulerer til innovation og produktudvikling
Vidensyntesen viser, at mange detailhandelskæder nu bruger økologien som en del af deres strategiske profil, fordi økologiske forbrugere tilhører trendsætterne inden for fødevarer. Der har fundet en positiv markedsinnovation sted, som blandt andet har øget tilgængeligheden og synligheden af økologiske varer. Detailhandelens ny interesse for – og øgede afsætning af – økologi har stimuleret interessen hos forarbejdningsvirksomhederne til innovation og produktudvikling. Derfor er der plads til en underskov af mindre økologiske virksomheder, men de skal bakkes op med viden på mange områder.
3. Økologisk produktion giver god driftsøkonomi
Økologi giver generelt et højere afkast end konventionel produktion. Det gælder både heltidsplanteavl, kvægbrug og svinebrug, hvor dækningsbidrag og lønningsevne er højere blandt økologiske bedrifter. På trods af det, har der været en meget begrænset omlægning til økologi hos primærproducenterne i de senere år. Motivationen til at lægge om er faldet blandt konventionelle landmænd, som nu er afventende. For 2007 ses der en lille stigning i det økologiske areal og en nettotilgang på godt 40 bedrifter, men den overordnede forsyningssituation skal forbedres væsentligt.
4. Der er plads til meget mere økologi i Danmark
Der er geografisk set særdeles gode muligheder for en større økologisk produktion i Danmark. Eksempelvis er der plads til en firedobling af økologisk mælkeproduktion, med udgangspunkt i de eksisterende bedrifter, og der ville stadig være plads til meget mere økologisk husdyrhold og planteavl. Økologisk jordbrug kunne bidrage væsentligt til at bevare naturværdier og fremme biologisk mangfoldighed i Danmark. Der er et vist overlap mellem de områder, der har stort potentiale for øget økologisk produktion, og de områder, hvor der er særlige samfundsmæssige forpligtelser og udfordringer med hensyn til naturbeskyttelse og udvikling af landskab og landdistrikter.
Vidensyntesen anbefaler fem strategiske indsatser
På baggrund af den økologiske sektors nuværende situation anbefaler vidensyntesen fem vigtige indsatsområder, hvor der bør sættes ind, hvis det fremtidige økologiske marked skal sikres.
1. Styrke positiv dynamik i forarbejdning og afsætning
Markedet er modent til flere økologiske produkter. Værdibaseret efterspørgsel hos den trendsættende forbruger giver genklang i detailsektoren, og detailsektorens interesse stimulerer forarbejdningsvirksomheder og producenter. Den nuværende positive dynamik på markedet skal fortsættes og styrkes, blandt andet ved at understøtte produktudvikling.
2. Økologisk intensivering - omlægning halter efter efterspørgslen
Der er akut behov for en målrettet og langsigtet indsats for øget omlægning til økologisk produktion. Indsatsen handler blandt andet om at formidle et attraktivt og visionært billede af økologi som en fremtidig del af landbruget, og skabe bedre vilkår for omlægning gennem langtidskontrakter. Derudover skal der udvikles nye typer af økologiske bedrifter, som kombinerer økologisk intensivering med multifunktionalitet og nye samarbejdsformer mellem specialiserede driftsgrene.
3. Styrke og opretholde forbrugertillid
Vidensyntesen viser, at forbrugernes tillid er afgørende for udviklingen af det økologiske marked og produktionssystem. Tilliden skal derfor opretholdes gennem en fortsat forbedring af metoder til produktion og forarbejdning i harmoni med de økologiske principper. Og der skal sikres en åben og involverende kommunikationen med forbrugerne.
4. Skabe synergi mellem økologi og samfund
Metoder for økologisk drift kan bidrage til at fremme natur og biodiversitet og kan reducere forurening af vandmiljø og udledning af drivhusgasser. Navnlig i udvalgte områder, hvor der er et særligt behov for beskyttelse, kan en større udbredelse af de økologiske arealer bidrage til den biologiske mangfoldighed. Der er også den mulighed at kombinere miljø og naturbeskyttelse med produktion af bioenergi og udvikling af nye specialprodukter. Mange økologiske landbrug vil gerne åbne deres gårde for besøgende, så naturoplevelser kan kombineres med kontakt til landbruget.
5. Indfri et stort behov for ny viden
Vidensyntesen peger på, at der er stort behov for fortsat forskning og videnopbygning for at fremme udviklingen af økologisk fødevareproduktion og fødevaresystemer. Vigtige udviklingsområder er synergieffekter i sammensatte økologiske produktionsformer, økologisk intensivering og mere bevidst brug af mangfoldighed i og uden for markerne samt forædling. Desuden forarbejdning og mikro-processering og sektorens bidrag til natur, miljø og landdistriktsudvikling.


Summary translation

Summary of the synthesis
A new research based knowledge synthesis recommends five task areas, which are to secure the future of organics in Denmark. The knowledge synthesis was commissioned by the Danish Ministry of Food to investigate the opportunities and barriers for a continued growth in the organic sector. This report synthesises the results of a comprehensive fact finding work, carried out by the International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS, formerly DARCOF). The purpose of this fact finding work has been to create a synthesis of knowledge about the opportunities and barriers for a continued market based growth in the production, processing and trade of organic products.
A good basis for more organics
The knowledge synthesis shows that organics has a strong foothold in Denmark: the consumers demand organic products, the retail business is very open to organic products, organic production gives good eco-nomic results for the producers, and there is room for much more organic agriculture in Denmark.
A large obstacle in the path forward is the conversion to organic production. The demand for organic products is larger than the production in Denmark. The primary producers hesitate in their reaction to the market signals and the conversion is too small. This means that there is an unused potential in both the home and export markets. But there are also other obstacles. The knowledge synthesis therefore recom-mends five essential, long term strategic efforts that are to secure the future for the organic sector in Denmark. The recommendations are based on a range of grounds or preconditions, which the work has exposed.
The four positive conditions of life for organics
According to the knowledge synthesis, the market based organic sector in Denmark rests on four funda-mental conditions.
1. There is a value based market
The market opportunities for organic products are exceptionally good today, and there is a large growth in retail trade. The export has only gone up marginally, while there has been a large increase in import. In Denmark, the latest mega trends in the food area have moved consumption to a focus on value based consumption, away from size and toward 'meaning', 'healthy food' and 'decent food'. The demand for organic food is connected with symbolic aspects and global responsibility by a relatively large consumer segment, which has a fundamental trust in the organic actors.
2. Retailing interest stimulates innovation and product development
The knowledge synthesis shows that many retail businesses now use organics a part of their strategic pro-file and branding, because organic consumers belong to the trendsetters in food. There has been a positive market innovation that has increased the availability and visibility of organic goods. The new interest and the increased organic sale within the retail business have stimulated the interest in innovation and product development in the processing industry. This has created room for a range of smaller organic companies, but they need to be backed with knowledge in many areas.
3. Organic production gives good economic results
In general, organic production gives a higher operational income that conventional production. On aver-age, organic full time crop farms, dairy farms and pig farms all have higher contribution margin and in-come than comparable conventional farms. In spite of this, there has been a very limited conversion to organic production in later years. The motivation for conversion has fallen among conventional farmers. In 2007 there has been a slight increase in the organic production area and a net gain of some forty farms, but the supply situation still needs to be substantially improved.
4. There is room for much more organic agriculture in Denmark
Geographically speaking, there are very good prospects for a larger organic production in Denmark. In example, there is room for a quadrupling of the organic dairy production based on the existing dairy farms, and there would still be room for much more meat and crop production. Organic agriculture could contribute substantially to the conservation of natural values and the promotion of biodiversity. There is some overlap between the areas with a large potential for organic production and the areas with particular societal obligations and challenges as concerns nature protection and the development of land-scapes and rural areas.
The knowledge synthesis recommends five strategic efforts
Based on the present situation of the organic sector, the knowledge synthesis recommends five important focus areas where an effort should be made, in order to secure the organic market of the future.
1. Strengthen the positive dynamics in processing and sale
The market is ready for more organic products. Value based demand from the trendsetting consumer evokes a response in retailing, and the interest within retailing stimulates processing companies and pro-ducers. The present positive dynamics in the market must be continued and strengthened, for one thing, by support of product development.
2. Organic intensification – conversion lags behind demand
There is a pressing need of a targeted, long term effort for increased conversion to organic production. The effort should focus on communicating an attractive and visionary image of organics as a future part of agriculture, and creating better conditions for conversion through long term contracts. In addition, new types of organic farms should be developed, which combine organic intensification with multifunctionality and new forms of cooperation between specialised operations.
3. Maintain and strengthen consumer trust
The knowledge synthesis shows that consumer trust is crucial to the development of the organic market and production system. Trust must be maintained through a continued improvement of methods of pro-duction and processing in line with the organic principles. And an open and participatory communication with consumers must be ensured.
4. Create synergy between organics and society
Methods of organic production can contribute to the promotion of nature and biodiversity and the reduction of aquatic pollution and emission of greenhouse gases. A larger distribution of organic farming can have a particular effect on biodiversity in selected areas, where there is a special need of protection. There are also opportunities for combining protection of environment and nature with production of bio energy and development of new special products. More organic farmers could open their farms to visitors in order to combine nature experiences and interactions with farming.
5. Honour the great need for new knowledge
The knowledge synthesis points out that there is a large need for continued research and expansion of knowledge in order to advance the development of organic food production and food systems. Important areas of development are synergies between different organic operations, organic intensification, deliber-ate use of diversity in and around the fields and improvement breeding, as well as processing and micro processing and the sectors contributions to nature, environment and rural development.

EPrint Type:Book
Keywords:Udvikling, vækst, produktion, forarbejdning, omsætning
Subjects:"Organics" in general
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > KoorForm - Coordination and communication of DARCOF III
Deposited By: Hansen, Grethe
ID Code:15396
Deposited On:05 Feb 2009
Last Modified:29 Aug 2022 08:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics