home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Edderkopper i kulturlandskapet

Pommersche, Reidun (2003) Edderkopper i kulturlandskapet. [Spiders in cultivated areas.] In: Serikstad, Grete Lene (Ed.) NORSØK-rapport-1 2003, 1, NORSØK-rapport, no. 1, pp. 31-36.

[img] PDF - English
344kB

Summary

Artikkelen fokuserer på edderkopper som del av kulturlandskapet, som nyttedyr for bonden, sammenhenger mellom jordbrukspraksis og edderkoppfauna og edderkopper som indikatorgruppe. Det vises resultater fra en undersøkelse om mangfold av edderkopper i eng og kantsoner i 2001.
Edderkopper har nytteverdi i jordbruket, og egenverdi som del av det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. Edderkopper som gruppe reduserer mengden av andre smådyr i åkeren, men kan ikke sies å ha direkte regulerende effekt på spesifikke skadedyr-populasjoner. Edderkopper er egnet som bioindikatorer for å undersøke jordbrukspraksisens effekt på deler av biologisk mangfold, og å studere endringer over tid. Edderkopper påvirkes negativt av pløying, grashøsting, beiting og kjemiske sprøytemidler, men som gruppe har de stor evne til å rekolonisere arealene etter slike inngrep. I tillegg til effekt av agronomiske inngrep er vegetasjonens struktur, mikroklima og mattilgang avgjørende for edderkoppfaunaens sammensetning i ulike kulturer. I likhet med planter har edderkopper enkelte arter som utgjør pionersamfunn, og andre arter som etablerer seg når forholdene er mer stabile. Rekolonisering etter inngrep skjer ikke alltid fra nærmeste areal, men kan skje fra areal noe lenger unna hvor vegetasjonen har en egnet struktur. Et utvalg av ulike kulturer (flerårig eng, korn, potet), bevaring av kantsoner og naturlige biotoper rundt jordene bidrar til økt mangfold av edderkopper i eng og åker, og på gården som helhet.
Det finnes ikke noe "biologisk korrekt" landskapsbilde, og heller ikke en type jordbrukspraksis som både er tilstrekkelig produktiv og som tar vare på hele mangfoldet. Det er klart at utrydding og utarming av det biologiske mangfoldet ikke kan fortsette, men hvilke arter skal tilgodesees, og på hvilken skala? I Norge trengs det mer kartlegging av edderkopper og insekter, og mer kunnskap om samspillet mellom ulike landskapselementer med hensyn til innvandring og utvandring (rekolonisering) av arter.

Summary translation

The paper focuses on spiders as an integrated part of agricultural areas, their importance for farmers and effects of agricultural mangement on spiders. Results from the project "Spiders in fields and field margins" are presented.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:spiders, farming, field margins, ley,biodiversity
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Deposited By: Pommeresche, Reidun
ID Code:6834
Deposited On:10 Jan 2006
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page