home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Energiforbrug i forskellige dyrkningssystemer

Halberg, Niels; Refsgaard, Karen and Dalgaard, Tommy (1999) Energiforbrug i forskellige dyrkningssystemer. In: Nordisk Jordbrugsforskning, 81 (2), pp. 30-38.

[img] PDF - English
190kB

Summary

Energiforbruget i jordbrugsproduktionen er interessant både fra et ressource synspunkt og fordi udledningen af CO2 fra forbrænding af fossil energi bidrager til drivhuseffekten. Både i målsætningerne for den danske Landsforening for økologisk jordbrug (LØJ) og i landboorganisationernes oplæg til Godt landmandsskab år 2000 indgår desuden mål om at reducere forbruget af fossil energi og få den bedst mulige energiudnyttelse. Ved en kombination af studier i økologiske og konventionelle kvægbrug og brug af standardværdier for dieselforbrug til de enkelte markoperationer er der opstillet modeller for energiforbruget i mark og stald. I energiregnskaberne indgår både det direkte (diesel + el) og det indirekte energiforbrug (f.eks. energi medgået til produktion af den anvendte gødning). Modellerne viste at dieselforbruget per ha er næsten ens i økologisk og konventionel produktion. Det ekstra dieselforbrug til ukrudtsharvning i de økologiske afgrøder opvejes stort set af dieselforbrug til udkørsel af handelsgødning og pesticider i de konventionelle afgrøder. I konventionel produktion udgjorde gødningsforbruget en stor del af energiforbruget, hvorfor energiforbruget per kg korn var henholdsvis 6, 15 og 18% lavere i økologisk produktion på vandet sandjord, lerjord og uvandet sandjord. Energiforbruget per FE græs var tilsvarende 41, 66 og 68 % lavere i økologisk produktion på de tre jordtyper. Udbytterne i økologisk produktion var 15-30% lavere, hvorfor denne produktionsform beslaglægger et større areal til produktion af en given mængde korn og mælk. Dette forhold bør tages i betragtning ved vurdering af energieffektiviteten i de to produktionssystemer, f.eks. ved at modregne den potentielle nettoenergiproduktion på det overskydende areal i konventionel produktion. Jordbrugets samlede udledning af drivhusgasser ville formentlig kunne reduceres med op til 13% regnet i CO2 ækvivalenter ved omlægning til økologisk produktion med fastholdelse af den nuværende animalske produktion.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:energiforbrug, dyrkningssystem, økologisk, konventionelt, produktionssystem
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Food systems > Recycling, balancing and resource management
Research affiliation: Norway > NILF - Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Deposited By: Refsgaard, Ph.D. Karen
ID Code:6554
Deposited On:15 Dec 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page