home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mat og bærekraft - matproduksjon og kosthold i et bærekraftperspektiv

Solemdal, Liv (2019) Mat og bærekraft - matproduksjon og kosthold i et bærekraftperspektiv. NORSØK Rapport, no. 11, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

[img] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB

Summary

En helhetlig tilnærming til begrepet bærekraftig kosthold omfatter hvilke ressurser som går med i produksjonen, om ressursene er fornybare, ulike miljøkonsekvenser som klimagassutslipp, forurensing fra produksjonen og effekter på biologisk mangfold. I tillegg har sosiale og økonomiske forhold, inkludert matsikkerhet, betydning for bærekraft.
Det er godt belegg for at et kosthold med mer plantemat og mindre kjøtt enn det norske forbrukere i gjennomsnitt spiser, vil være et steg i bærekraftig retning, både når det gjelder helse og miljø. Generelt er produksjon av kjøtt mer ressurskrevende og belaster klima og miljø mer enn ved produksjon av planter til mat. Norge har imidlertid svært gode forhold for å produsere melk og kjøtt fra drøvtyggere, og om lag 45 prosent av jordbruksarealet egner seg bare til grasdyrking. Dette gir likevel store muligheter for å øke produksjonen av matvekster, siden planter som dyrkes til mat bare opptar rundt 10 prosent av jordbruksarealet. Økt produksjon av innenlands produserte matvekster, vil øke selvforsyningsgraden, men det må følges opp av at forbrukerne i større grad velger alternativer som kan dyrkes i Norge, og øker bruken av lagringsgrønnsaker, poteter, frukt, bær og norskprodusert korn. Størst selvforsyningsgrad vil vi få med et variert kosthold med melk og kjøtt produsert på mest mulig grovfôr, kombinert med et større innslag av norskproduserte matvekster. I tillegg er redusert matsvinn avgjørende for et mer bærekraftig matsystem. Bærekraft handler i tillegg om driftsmetoder. Økologisk produksjon gir god ressursbruk fordi næringsstoffer går i mer lukka kretsløp og driftsformen bidrar til økt biologisk mangfold sammenlignet med konvensjonell drift. Videre fungerer økologisk landbruk som en spydspiss med å utvikle bærekraftige løsninger som også tas i bruk i konvensjonelt landbruk. Om det skulle bli en storstilt omlegging til økologisk matforbruk, krever dette en kombinasjon med mindre kjøttkonsum og mindre matsvinn for å ivareta bærekraft totalt sett.
De seks rådene for et bærekraftig måltid, som veiledningstjenesten Matvalget har utarbeidet, er faglig godt fundert, og kan med fordel følges både i storhusholdninger og privathusholdninger.

Summary translation

An holistic approach to the concept of a sustainable diet depends on environmental impacts of resources involved in production, e. g. greenhouse gas emissions, pollution from production and impact on biodiversity. In addition, social and economic conditions, including food security, should be considered.
There is good evidence that a diet with more plant food and less meat will contribute to sustainability, both in terms of health and the environment. In general, the production of meat is more resource intensive and leads to greater greenhouse gas emissions than the production of food crops.
However, in Norway there are very good conditions for producing milk and meat from ruminants, and about 45 per cent of agricultural land is only suitable for grass cultivation. However, this provides great opportunities for increasing the production of food crops, since plants grown for food only occupy about 10 per cent of agricultural land. Increased production of domestically produced food crops will increase the degree of self-sufficiency, but it must be followed by consumers increasingly choosing alternatives that can be grown in Norway, and increasingly use more of storage vegetables, fruits, berries and Norwegian-produced cereals.
We will achieve the greatest degree of self-sufficiency with a varied diet of milk and meat that is produced mostly on roughage, combined with a larger proportion of Norwegian-produced food crops. In addition, reduced food waste is crucial for the food system to become more sustainable.
Sustainability is also about methods. Organic production has advantages as a driving force for sustainable solutions, and for better use of resources so that nutrients circulate more in a closed cycle.
A large-scale conversion to organic food consumption requires a combination of less meat consumption and less food waste to maintain sustainability overall.
The six advices for a sustainable diet, prepared by Matvalget, are well-founded in science, and can be implemented both in large and small households.

EPrint Type:Report
Keywords:Mat, bærekraftig kosthold, bærekraftig landbruk Food, sustainable diet, sustainable agriculture
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Food systems > Recycling, balancing and resource management
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-092-3
Deposited By: Solemdal, Liv
ID Code:36468
Deposited On:17 Sep 2019 06:21
Last Modified:17 Sep 2019 06:21
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page