home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2011

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsAlrøe, Hugo Fjelsted (2012) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2011. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2011.] ICROFS. [Completed]

[img] PDF - Submitted Version - Danish/Dansk
Limited to [Depositor and staff only]

452kB
[img] Microsoft Word - Submitted Version - Danish/Dansk
Limited to [Depositor and staff only]

920kB
[img]
Preview
PDF - Submitted Version - English
269kB

Summary

Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer (MultiTrust)
Økologi er et alternativt fødevaresystem der er baseret på forbrugertillid og troværdighed. Forbrugere køber økologiske varer og borgere og politikere understøtter økologien, i et vist omfang, fordi de mener det er et bedre alternativ. Og det gør de fordi den økologiske driftsform søger at tilgodese mange hensyn til samfund, natur og miljø. Mulighederne for vækst i økologien afhænger således af at den, samlet set, udgør et troværdigt og attraktivt alternativ, og at den udvikler sig positivt i forhold til de økologiske principper og i overensstemmelse med centrale samfundsmæssige målsætninger for miljø, sundhed og velfærd. Det er imidlertid særdeles vanskeligt at afgøre om en bestemt teknologisk, driftsmæssig eller organisatorisk udvikling er positiv eller negativ, samlet set. Der findes således ingen etablerede metoder til at lave helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer.
Formål og forventet udbytte
MultiTrust projektet skal udvikle metoder til at lave afbalancerede helhedsvurderinger af de effekter som økologiske fødevaresystemer har på miljø, natur og samfund, samt metoder til at kommunikere og bruge disse komplekse vurderinger i praksis. Det dobbelte mål er at gøre de økologiske producenter bedre i stand til at udvikle økologien i overensstemmelse med de økologiske principper og i synergi med samfundets målsætninger, og at gøre det lettere for forbrugere, borgere og politikere at iagttage og bedømme de forskelligartede bidrag som økologiske fødevaresystemer tilbyder. Det forventes at sådanne redskaber til multikriteriel vurdering og kommunikation kan understøtte en integreret og troværdig udvikling af økologisk jordbrug, og dermed underbygge økologiens langsigtede vækst.
Aktiviteter i projektet
I projektet vil vi arbejde tværvidenskabeligt og inddragende med blik for de mange forskellige perspektiver der er på økologiske fødevaresystemer og på multikriteriel vurdering. De væsentligste aktiviteter i projektet er at:
• sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave afbalancerede og gennemsigtige multikriterielle vurderinger og for at kommunikere sådanne komplekse vurderinger
• indsamle internationale erfaringer med at bruge redskaber til multikriteriel vurdering på jord-brugs- og fødevaresystemer
• udarbejde en ramme for hvordan sådanne redskaber kan udvikles så de kan anvendes på økologien med dens særlige praksis og etiske principper
• udvikle og afprøve metoder til visualisering og animering som kan hjælpe til at kommunikere komplekse helhedsvurderinger
• afprøve konkrete prototyper i samarbejde med økologiske aktører og interessenter
• undersøge forbrugernes opfattelse af de redskaber til helhedsvurdering der udvikles, og de kriterier der indgår.
Et centralt spørgsmål er hvor, hvordan og ud fra hvilket perspektiv og hvilke værdier afvejninger og reduktioner skal ske. Vi vil ikke lave redskaber der giver én afvejning og et svar, sådan som mange bæredygtighedsvurderingsværktøjer gør. Vi vil lave redskaber der sætter forskellige grupper i stand til at afgøre hvilke dimensioner der er væsentlige at inddrage, hvordan den nødvendige information kan indsamles, og hvordan den kan afvejes, og derigennem lave deres egne vurderinger af effekter af konkrete ændringer i det komplekse felt som økologiske fødevaresystemer er.
Foreløbige resultater
Det er en stor styrke for projektet at der er private og offentlige brugere og repræsentanter for brugere som partnere i projektet, og at der er universitetspartnere fra samfunds-, human- og naturvidenskaberne. Som planlagt og forventet i et så tværvidenskabeligt og brugerinddragende projekt har vi brugt en del tid og ressourcer på at lære at forstå hinanden og vores forskellige tilgange og forventninger til projektet. Et konkret eksempel på dette er at hver projektpartner, inklusive regioner og kommuner, har udarbejdet en ’selvbeskrivelse’ af deres eget perspektiv på projektet. Beskrivelserne er tilgængelige på projektets hjemmeside (www.multitrust.org).
Ud over at være en hjælp til bedre at forstå hinanden og samarbejde i projektet, så skal selvbeskrivel-serne også være en første øvelse i arbejdet med at synliggøre og håndtere de forskellige perspekti-ver på feltet. Projektet anvender en multiperspektivisk tilgang, som arbejder bevidst og åbent med de forskellige videnskabelige perspektiver og aktørperspektiver der indgår, og hvilke aspekter af økologien, de kan iagttage. Denne multiperspektiviske ramme for tværvidenskabeligt arbejde er blevet beskrevet og publiceret i en international artikel (Alrøe and Noe 2011a).
Tre centrale udfordringer
En af de første opgaver for projektet har været at identificere de centrale udfordringer i at udvikle afbalancerede helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer. Projektet har identificeret tre centrale udfordringer: viden, værdier og kommunikation.
• Nogle effekter af økologiske fødevaresystemer er velkendte og kan måles ret enkelt og præ-cist, mens andre kun er dårligt kendte og svære eller dyre at undersøge. Den første store ud-fordringer i at lave helhedsvurderinger af økologi er således at bevare balancen mellem de forskellige typer af viden der indgår, og undgå at det der vides mest præcist eller er lettest at måle, får den største vægt. Samtidig er det vigtigt at forstå hvordan de forskellige effekter hænger sammen i systemet.
• Multikriterielle vurderinger beror på indikatorer, som er udvalgte og konstruerede ud fra be-stemte problemstillinger og mål. Man kan fx måle en udledning per hektar eller per kilo pro-dukt, og det giver ikke nødvendigvis den samme vurdering. Den anden store udfordring er således at synliggøre de værdier der er indbyggede i vurderingsredskaberne, og hvordan de forholder sig til økologiens etiske principper, samfundsmæssige målsætninger og andre interesser.
• Økologien vil gerne måles på de mange hensyn den søger at tilgodese, men mere omfattende helhedsvurderinger bliver nødvendigvis også mere komplekse. Den tredje store udfordring er hvordan sådanne komplekse vurderinger kan kommunikeres på en effektiv og inddragende måde. De skal kunne anvendes af både eksperter og praktikere med mange forskellige perspektiver, og medier spiller også en stor rolle når troværdighed og tillid bliver opbygget og forhandlet. Det er nødvendigt at reducere kompleksiteten, fx i form af visualisering, men det er afgørende hvor og hvordan det gøres.
Præsentationer og internationalt samarbejde
Projektet er blevet præsenteret på IFOAMs verdenskongres i Seoul, Sydkorea i 2011 (Alrøe and Noe 2011b), og i New Zealand hvor projektlederen har været Visiting Academic med støtte fra OECD, og der har været stor interesse for projektet fra mange sider, og tilbud om at indgå i samarbejde.
Projektet er med til at organisere den internationale IFSA 2012 konference i Aarhus, 1-4 juli 2012, og står for en workshop om ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” sam-men med tre af projektets internationale partnere (http://ifsa2012.dk/?page_id=351).
Reviews og analyser
I den første fase af projektet er der udarbejdet en række reviews og analyser med henblik på at afklare og sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave og kommunikere multikriterielle vurderinger:
• Et litteraturstudie og en kritisk gennemgang af tilgange til evaluering af økologiske fødevaresystemer med særlig fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser.
• En analyse af de normative aspekter af eksisterende multikriterielle metoder, sammenholdt med de etiske principper, værdier og mål der kendetegner økologisk produktion og forbrug.
• Et review af hvordan den kompleksitet som økologiske fødevaresystemer og bæredygtig ud-vikling indebærer, kan reduceres, så det fremmer kommunikation, deltagelse og læring.
• Et review af litteratur om konstruktionen af troværdighed og tillid i medierne og blandt medie-brugere, med henblik på en mere omfattende vurdering af økologiske fødevaresystemer.
Referencer
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011a) The paradox of scientific expertise: A perspectivist approach to knowledge asymmetries. Forthcoming in Fachsprache - International Journal of Specialized Communication.
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011b) A cross-disciplinary approach to multicriteria assessment and communication of the effects of organic food systems. Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Vol. 2, p. 313–316. Bonn: ISOFAR.

Summary translation

Multicriteria assessment and communication of effects of organic food systems (MultiTrust)
Organic agriculture is an alternative food system based on consumer trust and credibility. Consumers buy organic goods and citizens and politician support organics, to some degree, because they believe it is a better alternative. And they believe this because the organic form of production seeks to meet many considerations for society, nature and environment. The possibilities for growth in organic agriculture therefore depends on whether it, overall, makes up a credible and attractive alternative, and whether the development of organics is positive with regard to the organic principles and the key societal goals for environment, health and welfare. It is, however, extremely difficult to determine whether a specific technological, management or organisational development is positive or negative, overall. There are no established methods to make overall assessments of organic food systems.
Objective and expected results
The MultiTrust project is to develop methods to make balanced overall assessments of the effects of organic food systems on environment, nature and society, and methods to communicate and use these complex assessments in practice. The twofold goal is to make the organic producers better able to develop organics in accordance with the organic principles and in synergy with societal objectives, and to make it easier for consumers, citizens and politicians to observe and evaluate the different contributions that organic food systems offer. Such tools for multicriteria assessment and communication can support an integrated and trustworthy development of organic agriculture, and thereby consolidate the long term growth of organic food systems.
Activities in the project
In the project we will work in an interdisciplinary and participatory way with an eye for the many differ-ent perspectives on organic food systems and multicriteria assessment. The key activities in the pro-ject are to:
• summarize the theoretical basis for making balanced and transparent multicriteria assess-ments and for communicating such complex assessments
• collect international experiences with the use of multicriteria assessment tools on food and farming systems
• prepare a framework for how such tools can be developed for use on organic food systems with their distinct practices and ethical principles
• develop and test methods for visualisation and animation that can help communicate complex overall assessments
• test concrete prototypes in cooperation with organic practitioners and stakeholders
• investigate consumer perceptions of the tools for overall assessments that are developed, and the criteria that enter.
A key question is how, where and from which perspective and which values the weighings and reduc-tions are to be made. We will not be making tools that give one weighing and one answer like many tools for sustainability assessment do. We will make tools that enables different groups to determine which dimensions are important to include, how the necessary information can be gathered and how it can be weighed, and thereby make their own assessments of effects of specific developments in the complex field of organic food systems.
Preliminary results
It is a great strength for the project that private and public users and user representatives are partners within the project, and that there are university partners from social, human and natural sciences. As planned and expected in such an interdisciplinary and participatory project, we have used quite some time and resources on learning to understand each other and our different approaches and expecta-tions to the project. A concrete example of this is that each project partner, including the regions and municipalities, has prepared a ‘self-description’ of their own perspective on the project.
Apart from helping us to better understand each other and cooperate within the project, these self-descriptions are also a first exercise in rendering visible and handling the different perspectives on the field. The project applies a perspectivist approach, which works deliberately and openly with the different scientific and stakeholder perspectives and what aspects of organics they are able to observe. This perspectivist approach to cross-disciplinary research has been described and published in an international article (Alrøe and Noe 2011a).
Three key challenges
One of the first tasks for the project has been to identify the key challenges in developing balanced overall assessments of organic food systems. The project has identified three pivotal challenges: knowledge, values and communication.
• Some effects of organic food systems are well known and can be measured in a fairly simple and precise manner, while others are poorly known and difficult or expensive to investigate. The first big challenge in making overall assessments of organics is thus to keep the balance between the different types of knowledge, and to avoid that what is most precise or easiest to measure gets the most weight. At the same time it is important to understand how the different effects are connected within the system.
• Multicriteria assessments depend on indicators, which are selected and constructed based on certain problems and goals. For instance, emissions can be measured per hectare or per kilo produce, and this does not necessarily lead to the same assessment. The second big chal-lenge is therefore to render visible the built-in values in the assessment tools and how they re-late to the ethical principles of organic agriculture, societal goals, and other interests.
• Organic agriculture wants to be measured on the many considerations it takes into account, but more comprehensive overall assessments necessarily become more complex. The third big challenge is how such complex assessments can be communicated in an effective and participatory way. They are to be used by both scientists and stakeholders with many different perspectives, and media also play a large role when credibility and trust is constructed and negotiated. It is necessary to reduce complexity, for example by way of visualisation, but it is critical where and how it is done.
Presentations and international cooperation
The project has been presented at the IFOAM world Congress in Seoul, South Korea in 2011 (Alrøe and Noe 2011b), and in New Zealand where the project leader has been Visiting Academic with sup-port from OECD, and there has been a great interest in the project from many sides and offers to enter into cooperation.
The project is taking part in the organisation of the international IFSA 2012 conference in Aarhus, 1-4 July 2012, and is responsible for a workshop on ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” together with three of the international partners in the project (http://ifsa2012.dk/?page_id=351).
Reviews and analyses
In the first phase of the project, a range of reviews and analyses have been prepared to clarify and summarize the theoretical basis for making and communicating multicriteria assessments:
• A literature review and critical exposition of approaches to assessing organic food systems with special focus on economic valuation and multicriteria analyses.
• An analysis of the normative aspects of existing multicriteria methods, compared with the ethical principles, values and goals that characterise organic production and consumption.
• A review of how to reduce the complexity that organic food systems and sustainable development involves in order to promote communication, participation and learning.
• A literature review on the construction of credibility and trust in the media and among media users with regard to a more comprehensive assessment of organic food systems.
References
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011a) The paradox of scientific expertise: A perspectivist approach to knowledge asymmetries. Fachsprache - International Journal of Specialized Communication 3–4/2011: 152–167.
Alrøe, Hugo F. and Egon Noe (2011b) A cross-disciplinary approach to multicriteria assessment and communication of the effects of organic food systems. Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Vol. 2, p. 313–316. Bonn: ISOFAR.

EPrint Type:Other
Subjects: Values, standards and certification > Assessment of impacts and risks
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > MultiTrust
Related Links:http://multitrust.org/
Deposited By: Alrøe, PhD Hugo Fjelsted
ID Code:21812
Deposited On:21 Nov 2012 07:32
Last Modified:14 Nov 2013 13:08
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Additional Publishing Information:MultiTrust Deliverable 1.3.1

Repository Staff Only: item control page