home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Production Ecology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 39.

Journal paper

Ringselle, Björn; Bertholtz, Erik; Magnuski, Ewa; Brandsæter, Lars Olaf; Mangerud, Kjell and Göran, Bergkvist (2017) Rhizome Fragmentation by Vertical Disks Reduces Elymus repens Growth and Benefits Italian Ryegrass-White Clover Crops. Frontiers in Plant Science, 2018 (11/01).

Conference paper, poster, etc.

Båth, B.; Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2009) Root pruning reduces root competition and increases crop growth in a living mulch cropping system. In: Proceedings from the International Symposium Root Research and Applications. Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009, CD-rom (050-2), pp. 1-2.

Båth, B.; Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2009) Root pruning reduces root competition in living mulch cropping systems. Poster at: Proceedings from the International Symposium Root Research and Applications, Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009. , Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009.

Bergkvist, Göran (2013) Vem är OSCAR? – understödjande grödor i odlingssystemet. [Who is OSCAR? - subsidiary crops in the cropping system.] Speech at: Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalle, Uddevalla, Sweden, January 10-11, 2013. [Completed]

Bergkvist, Göran; Mangerud, Kjell; Magnuski, Ewa and Brandsæter, Lars Olav (2015) Cut fallow to replace black fallow in an organic production system. In: Gritty, Emmanuel and Wéry, Jacques (Eds.) Proceedings of the 5th International Symposium for farming Systems Design, European Society of Agronomy and Agropolis International, pp. 49-50.

Björkman, Maria; Båth, Birgitta; Hambäck, Peter; Rämert, Birgitta and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Intercropping systems - Optimising crop protection and reducing competition. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

Reckling, Moritz; Jäckel, Ulf; Wolf, L.; Gefrom, A.; Bloch, R.; Bergkvist, R. and Bachinger, J. (2017) Optimierung des Soja- und Lupinenanbaus in Ostdeutschland: Ergebnisse aus On-Farm Demonstrationen. Poster at: 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Campus Weihenstephan, Freising-Weihenstephan, 7. -10. März 2017.

Ringselle, B.; Berholtz, E.; Magnuski, E.; BrandsÆter, L.O.; Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2017) Klippträda för att ersätta svartträda. [Cut fallow to replace black fallow.] In: Nilsdotter-Linde, N. and Bernes, G. (Eds.) Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala, Rapport, no. 22, p. 172.

Report

Hanson, Marie and Båth, Birgitta (2010) Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Hushållningssällskapet Väst, Sverige.

Book

Wilhelm, Birgit and Hensel, Oliver (Eds.) (2011) Landtechnische Lösungen zur Beikrautregulierung im Ökolandbau. [Agricultural engineering solutions for weed control in organic farming.] DITSL GmbH, D-Witzenhausen.

Thesis

Bertholtz, Erik (2013) Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest. [The significance of the amount of inoculum for the development of fusarium foot rot of wheat caused by Fusarium graminearum.] Bachelor thesis thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Forest Mycology and Plant Pathology. Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete. Swedish University of Agricultural Sciences.

Lehner, Matthias (2009) Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) , Department of Crop Production Ecology. , Uppsala, Sweden.

Project description

{Project} Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling. [Management of the soil-borne disease corky root in organic tomato production through the use of compost.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Persson, Paula, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Biologiska möjligheter till bekämpning av mykotoxinbildande fusarium. [Biological possibilities for the control of mycotoxin producing fusarium.] Runs 2000 - 2002. Project Leader(s): Ahlström, Sadhna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Landscape ecology of organic production: plant protection and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, Jan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Organic production landscape ecology: biological control and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, professor Jan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor. [Residual effects of various systems for the use of green manure crops.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Båth, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö. [Establishment and weed management in organic growing of white clover, red clover and grass seed.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Andersson, Lars and Wallenhammar, Ann-Charlotte, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU / The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} FertilCrop: Fertilcrop - How to build additional soil fertility in organic cropping systems. Runs 2015 - 2017. Project Leader(s): Fliessbach, Andreas and Olesen, Jørgen , Research Institute of Organic Agriculture FiBL .

{Project} Förfruktens betydelse för växtpatogeners dynamik, styrning av växtnäring och kvalitet, i maltkorn. [The effects of the preceding crop on plant disease dynamics, control of nutrients and quality, in malting barley.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bergkvist, Göran, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Höstraps i en bädd av vitklöver. [Winter oilseed rape established in a living mulch of white clover.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bergkvist, Göran and Börjesdotter, Desirée, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Isolering och identifiering av ogräshämmande substanser utsöndrade av korn. [Isolation and identification of weed suppressing factors secreted by barley.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Åkerböna och smalbladig lupin i samodling med stråsäd. [Intercropping of narrow- leafed lupin and field bean with cereals for grazing or whole crop silage.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Knöltillväxt och skördeutveckling hos olika potatissorter i ekologisk odling. [Tuber growth and tuber yield in three different potato cultivars.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Hagman, Jannie, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kväveformens inverkan på produktkvalitet: Innehåll av vitamin C och antioxidanter i tomat. [Effect of nitrogen form and supply on plant product quality: Vitamin C and antioxidants in tomato.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

{Project} Odling och fodervärde av blålupin som tillskottsfoder, en jämförelse med ärter. [Cultivation and feedingvalue of narrow-leafed lupin, a comparison with peas.] Runs 2005 - 2008. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultral Sciences, SLU .

{Project} Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten av hälsobefrämjande och toxiska sekundära metaboliter. [Impact or grown conditions on quality of vegetables regarding concentration of health-promoting and toxic secondary metabolites.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Lundegårdh, Bengt and Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen. [Cultivation systems on organic arable farms: improvement of plant nutrient management.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Wivstad, Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. [The ecology of ghe cultivation system: Green manure as a multifunctional "tool" in vegetable production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Rämert, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke. [Weed control in organic farming - a study of perennial sow-thistle.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundkvist, Anneli, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.). [Weed control in organic farming - a study of sow-thistle (Sonchus arvensis L).] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Potatisbladmögel, fältinventering av olika smittkällors betydelse. [Potato late blight, field inventory of the significance of different disease sources.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning. [Management of couchgrass by utilising plant competition and cutting.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Reläodling för ökad uthållighet i ekologisk odling. [Relay cropping for increased sustainability in organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Roslon, Ewa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samspel mellan skadedjur och deras naturliga fiender i ekologiskt odlade äpplen. [Interaction between coexisting moth pests and their natural enemies in organic apples, how can the biological control be enhanced?] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kjøbek Petersen, Mette, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming. Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik. [Organic potato farming – Investigation of new presprouting techniques to achieve faster emergence and tuber development.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundin Hagman, Jannie and Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

This list was generated on Sun Apr 22 13:18:50 2018 CEST.