home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter

{Project} Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. [The nitrogen mineralization process after application of organic fertilizers at different times of the year.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Delin, Sofia and Lindén, Börje, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Online at: http://ekoforsk.slu.se/en

Summary

För att kvävet i organiska gödselmedel ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt för maximalt skördeutbyte och minimerade förluster till omgivande miljö, måste dess tillgänglighet för växterna synkroniseras med växtens kväveupptag. Genom att kartlägga mineraliseringsförloppet under fältbetingelser kan man bedöma när det ännu inte mineraliserade kvävet borde bli växttillgängligt i förhållande till spridningstidpunkten. Detta behövs för att avgöra när man bör sprida gödseln för att få maximal växtnäringseffekt.
Projektet syftar till att studera mineraliseringsförloppet av kväve efter gödsling under naturliga temperaturförhållanden efter olika spridningstidpunkter. Detta görs genom inkubering av gödsel av ett visst slag inblandad i jord i plastflaskor. Dessa placeras nere i matjorden vid de tänkta tidpunkterna för spridning av gödseln. Härigenom hålls ammonium- och nitratkvävet kvar i det studerade systemet och så att förändringarna med tiden kan beräknas. Temperaturen i marken mäts kontinuerligt under hela försöksperioden med loggrar.
De gödselmedel som studeras i detta projekt är nötgödsel (både fast- och flyt-), kycklinggödsel, köttbenmjöl och BioVinass. Vid varje tänkt tidpunkt för spridning kommer dessutom ett led med jord utan iblandning av gödsel att sättas ut för att identifiera hur mycket av det mineraliserade kvävet som härrör från jorden. Försöksserien utförs på Lanna försöksstation i Västergötland. Plastflaskor med jord och gödselblandning i tre upprepningar placeras i matjorden vid två till fyra olika spridningstillfällen (beroende på gödselslag) liksom kontrollflaskor med bara jord. Spridningstillfällena infaller på hösten, vårvintern, vid vårsådd och senare på våren (i växande gröda). Flaskorna tas ut för analys vid tre till sju tillfällen beroende på spridningstillfälle. Innehållet i flaskorna analyseras med avseende på NH4-N och NO3-N. På detta sätt följs förändringarna av innehållet av ammonium- och nitratkväve för beskrivning av mineraliseringens förlopp från spridningstillfället och fram till senhösten efter växtsäsongens slut.

Summary translation

To achieve high nitrogen efficiency with maximized yields and minimized nitrogen losses to the environment, the availability of nitrogen from organic fertilizers must be synchronized with crop uptake. By documentation of the course of mineralization under field conditions, it is possible to estimate when nitrogen that has not yet been mineralized should become plant available in relation to the time of fertilization. This information is necessary in order to decide when to fertilize to achieve maximum nitrogen use efficiency.
This project aims to study the course of nitrogen mineralization under natural temperature conditions after fertilization at different times of the year. This is done through incubation of organic fertilizers mixed with soil in plastic bottles. The ammonium and nitrate nitrogen are hereby kept within the system being studied and the changes with time can be calculated.
The bottles are placed in the topsoil at different times of the year, simulating times of fertilization. They are aerated through a pipe emerging at the soil surface. The soil temperature is measured continuously with time. The fertilizers being studied in this project are meat and bone meal, dairy slurry, dairy farmyard manure, broiler manure and a by-product from yeast production.
On all occasions when bottles are placed in the field, a treatment with only soil is added to determine how much the soil organic material contributes to the mineralization. The soil in the bottles is a sandy soil and the bottles (3 replicates) are placed in a field in south-west Sweden (Västergötland) at 2-4 different times of fertilization depending on the type of fertilizer being tested. These different times of fertilization are autumn, early spring, spring (at sowing) and early summer.
Bottles are taken up for analysis of NH4-N and NO3-N on 3-7 occasions depending on time of fertilization. In this way, the contents of ammonium and nitrate are used to describe the course of mineralization from the time of fertilization until late autumn after the end of the growing season.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Science
P.O. Box 234  
SE-532 23 Skara
Sofia.Delin@mv.slu.se
Borje.Linden@mv.slu.se
Keywords:nötgödsel, kycklinggödsel, köttbenmjöl, BioVinass, bone meal, dairy slurry, dairy farmyard manure, broiler manure, Vinasse
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Soil Sciences
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7591
Deposited On:22 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page