home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Optimaal gebruik van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas

{Project} Optimaal gebruik van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas. [Optimal use of organic manure from poultry and ruminant for a healthy organic crop.] Runs 2010 - 2012. Project Leader(s): Reubens, Bert and Willekens, Koen, Institute for Agriculture and Fisheries Research.

Full text not available from this repository.

Summary

De biologische teler staat voor de uitdaging om de beschikbare biologische dierlijke mest optimaal aan te wenden. Daarbij hoort de moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de aanvoer van voldoende organische stof voor de opbouw of het behoud van de bodemvruchtbaarheid en een toereikende voorziening van plantenvoeding anderzijds, en dit alles binnen het kader van de regelgeving. Bovendien zit er een verplichting aan te komen dat een gedeelte van de organische bemesting van biologische herkomst moet zijn. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. Het is nu de vraag hoe groot en kwaliteitsvol dat aanbod is, en of een behandeling van de mest voorafgaand aan het gebruik de kwaliteit ervan kan verbeteren. De doelstellingen zijn een vlottere start en betere gezondheid van het gewas en een hogere bodemkwaliteit.
- Focus op biologische kippenmest en stromest van herkauwers
Binnen het project wordt gefocust op biologische kippenmest afkomstig van de weinig grondgebonden biologische pluimveehouderij en op stromest van herkauwers (runderen en geiten). Het project wil de afzet van de biologische kippenmest binnen de Vlaamse biologische sector vereenvoudigen. Het zal daartoe de verwerking van biologische kippenmest via composteringstechnieken op punt stellen. Daarbij wordt gestreefd naar een kwaliteitsproduct dat zijn afzet kan vinden in de biologische tuinbouw en akkerbouw, zowel omwille van zijn bodemverbeterende als van zijn plantenvoedende eigenschappen. Het project wil ook het gebruik van stromest van runderen en geiten in de akker- en tuinbouw optimaliseren via een gepaste behandeling van de ruwe mest.
- Een gemengde aanpak: deskstudie en praktijkonderzoek
Het project is opgebouwd uit een deskstudie en een praktijkgericht onderzoek.De deskstudie beschouwt de beschikbaarheid, de herkomst, de verhandeling en de aanwending van de verschillende biologische mesttypes. Ze onderzoekt mogelijke behandelingsmethoden van de mest die kunnen leiden tot meer gebruiksgemak, een betere nutriëntenbenutting, een gezonder gewas en een gezondere bodem. Dit alles wordt scherp gesteld in relatie tot de bedrijfsvoering van zowel de veehouder als van de afnemer in de tuin- of akkerbouw en in relatie tot een evoluerende wetgeving. De deskstudie zal het praktijkonderzoek onderbouwen en zal gebruikt worden om een aantal mogelijke scenario’s voor de bestemming en het gebruik van de biologische dierlijke mest gedetailleerd in kaart te brengen en te evalueren. Het praktijkgerichte onderzoek betreft zowel de behandeling als de toepassing van de mest. Voor stromest van herkauwers wordt uitgekeken naar methodes voor de omzetting van de mest op het veebedrijf. Voor kippenmest bestaat de behandeling uit een compostering samen met plantaardige restproducten. De proeven zullen opgezet worden vanuit het mogelijk voor de biologische pluimveehouderij gewenste perspectief van een grootschaligere centrale compostering. Een andere piste die onderzocht zal worden is een proces van omzetting en opslag in de loopstal van de kippen door strooisel op een onderlaag groencompost aan te brengen.Voor het bemestingsonderzoek worden meerdere varianten qua behandelingswijze opgenomen. De bemestingsproef wordt uitgevoerd voor de groenteteelt in de volle grond, een belangrijke deelsector met een grote behoefte aan dierlijke mest. Beide types dierlijke mest komen er aan bod in eenzelfde proefopzet. Zowel voor de composteringspraktijk als voor elke bemestingswijze wordt een kosten/batenanalyse uitgevoerd. Het onderzoek zal worden afgerond met de vorming van besluiten waarbij elke specifieke praktijk beoordeeld wordt op efficiëntie en getoetst wordt aan duurzaamheidscriteria. Voor de optimale aanwending van de beschikbare biologische dierlijke mest. wordt een projectie gemaakt naar de directe toekomst.


EPrint Type:Project description
Keywords:manure – soil fertility –ruminants - compost
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Crop husbandry > Composting and manuring
Animal husbandry > Production systems > Poultry
Research affiliation: Belgium
Location:Merelbeke (Belgium)
Start Date:2010
End Date:2012
Deposited By: De Cock, Lieve
ID Code:18669
Deposited On:07 Sep 2011 08:11
Last Modified:07 Sep 2011 08:11

Repository Staff Only: item control page